Хүнэй бэе оложо түрэхэдөө, хойто наһанай үй түмэн һайн үйлэ хэрэг болбосороо гэжэ ойлгохо болонобди. Хүнэй бэе оложо түрэхэ гээшэ тиимэшье бэлэн бэшэ. «Шэдэһэн орооһоной зүүнэй үзүүртэ тогтоһонтой адли» гээд лама санаартан хэлэдэг.
   Буддын шажанай ёһоор, сансарын хүрдэ зоболон болоно. Теэд хүн бүхэнэй ажабайдал элдэбын ха юм, наһан соогоо зобоогүй, үбдөөгүй, олзотой, хэрэгынь бүтэсэтэй хүн байха. Энэ болбол хойтын буянһаа дулдыдана. Али хэнэйб даа ажабайдалынь хүндэ, хэһэн хэрэгынь урагшагүй гэхэ мэтэ байдаг. Энэ баһал үйлын үрэһөө болоно. «Минии үйлын үрэ муу. Тиимэһээ архи уунаб» гээд, юушье хэнгүй, хатуухан харые уудаг зон байдаг. Тэрэ буруу. Залхуудаа диилдэһэн хүн тиигэжэ хэлэхэ. Хэдынэйшье сагта ажал хэжэ, һайн һанаатайгаар хамагта хандажа, буян үйлэдэжэ ябаа һаа, ажабайдал һайн тээшээ хубилдаг. Үйлын үрэ сэбэрлэгдэдэг. Бага багаханаар досоохи муугаа үгы болгобол, буянайнгаа ашаар бурханай хутагта түрэхэ аргатайбди. 

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments