Буряад ород хоёр хүбүүд артист болохоёо мэргэжэлтэ һургуулида оробо. Эдэ хоёр тайзан дээрэ хүхилдэнэ, шууялдана. Буряадынь тоомоо таһаржа, байд гээд лэ «урагшаа» гэжэ һүхирнэ. Ородынь байһаар досоогоо һэжэг түрэжэ, «байза, энэмни юун болотороо нэгэ үгэеэ хэдэн дахин дабтанаб даа. Намаяа наадалнагүй бэзэ» гэжэ бодоод, «урагшаа» гээшэш юун гэнэб» гэжэ һураба. Буряадынь: «Урагшаа» гээшэш «вперёд» гэнэ гээшэ» гэжэ хэлээд, тайзан дээгүүр «Урагшаа!», «Урагшаа!» гэжэ ябаһаар, тайзан дээрэһээ урагшаа унашаба. 

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments