Июниин 12-то, Россиин үдэртэ, Могойто тосхондо Агын Буряадай тойрогой hургуулинуудай һурагшадай хоорондо эмхидхэгдэдэг «Найдал» гэһэн заншалта 15-дахи мүрысөөн үнгэргэгдөө. Үнинэй хүлеэгдэһэн тамирай мүрысөөн үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ. «Найдал» мүрысөөн зургаан жэл үнгэргэгдөөгүй байһанаа, үхибүүдые дахяад суглуулба.