Шэнэ стадион соо
   Могойто тосхоной һэльбэн шэнэлэгдэһэн стадион дээрэ амаралтын үдэр хүлгөөтэй байгаа. Мүнөөнэй эрилтэдэ таарама тамирай талмай дээрэ футбол, волейбол, баскетбол, харайха, һүрэхэ талмайханууд, гүйхэ, велосипедээр ябаха харгынууд, харагшадай һууха трибуна г.м. байна. Тамирай объект руу ороходо, зоной үймөөн, шууяан замханагүй. Удангүй үдэрэй 12 сагта заншалта мүрысөөнэй нээлгэ эмхидхэгдэжэ, тамиршад жагсаалда гараа. 15-дахи мүрысөө нээлгэдэ hайндэрэй жагсаалые урда спартакиадада түрүү hуури эзэлhэн, хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ байһан Могойтын аймагай түлөөлэгшэд ударидаба. Жагсаалда велосипед унаhан, ябаганшье хүнүүд шар, намилзаһан тугуудые бариhан алхалалдаа. Колоннын бүридэлдэ аймагай захиргаанай эрдэм һуралсалай таһагые даагша, мэргэжэлтэд, һоригшод, багшанар, тамиршад, оюутад, һурагшад хүхюутэй, баяртайнууд алхалалдаһан байна. Харагшад «Ура!» гэһэн шанга абяагаар, нэрьемэ халуун альга ташалгаар жагсаалда ябагшадые угтаа. Трибунын һандали дээгүүр һуугшад зогсон, нютагайхидаа дэмжэһэн байна. Харагшадай дунда хүүгэдэй гэртэхин олон суглараа. Могойтын аймагай удаа Агын, Дулдаргын аймагуудай, Ага тосхоной можонуудай түлөөлэгшэд жагсаалда гараа бшуу. 

   (Үргэлжэлэлынь 25-дахи дугаарта). 

   Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.


  

You have no rights to post comments