Сагаалган

          Үгэнь: Н.Шабаевай, хүгжэмынь: Л.Санжиевагай.

Сагаан эдеэ дэлгэрүүлээд,
Сагаан сэдьхэл сэдьхэн дэлгээд,
Сагтаа нэгэл мандан буугаад,
Сагаан дэлхэй хүлгөөн байдаг

Дабталга:
Сагаан hараар, Шэнэ жэлээр,
Сагай hайхан урин хаhаар.
Залуу hүрэг, сарюун үбгэд,
Замай хани, айлшад, нүхэд.
Эртүүр, үүрээр буряад дайдаар
Эрьен ерээ Сагаалгамнай.
Элдин сагай эхин тэмдэг
Эльбэн жэгнээ hүлдыемнай.

Дабталга:
Сагаан hараар, Шэнэ жэлээр,
Сагай hайхан урин хаhаар.
Залуу hүрэг, сарюун үбгэд,
Замай хани, айлшад, нүхэд.
Дайдын зоной хэтын жаргал
Дабтан, түүрээн байдаг гээ бы.
Найрамдалай жолоо дүнгөөд,
Найдал, золой үреэл үргөө.

Дабталга:
Сагаан hараар, Шэнэ жэлээр,
Сагай hайхан урин хаhаар.
Залуу hүрэг, сарюун үбгэд,
Замай хани, айлшад, нүхэд.

   Дугаараймнай айлшан – Ород Уласай арадай гэгээрэлэй эрхим, багшын ажалай ветеран, Сагаан-Уула нютагай Будажаб Цыбегмитов. Тэрэ зохёоһон кроссворднуудаа олон жэлэй туршада «Толон» һониндо эльгээдэг байһан. 

   Ажалай ветеран Очир Цыбиковые тойрогой олон хүн, илангаяа хүдөө ажахынхид һайн танидаг юм. Тэрэ ехэнхи наһаяа хүдөө ажахытай холбоһон. Мүнөө Улаан-Үдэ хотодо ажаhуужа, ниитэ ажал ябуулна. Тэрэ саг үргэлжэ Ага нютагаа албан хэрэгээр ерэжэ, зоноор уулзажа, ажалаа ябуулдаг байна. 

В продаже новое издание – книга Бабу-Доржи Базарова
«О НЕПРОСТОЙ ИСТОРИИ ХОРИ-БУРЯТ».
В книге написано о племени хори с хуннских времён до 1917 года. Включены статьи «Этнический состав и расселение», «
Урульгинская степная дума (хамниганы)», «Молон багши – бурятский Нострадамус», «Братья Бадмаевы».
Цена – 1500 рублей.
Можно купить в кассе Могойтуйской центральной районной больницы,
в Агинском национальном музее имени Г.Цыбикова, II этаж магазина «Абсолют».

   Тала газарай хүнүүд тарбага боожо, амтатай эдеэ хэдэг бэлэй.

   Тарбаганай тархи таһа отолжо хаяад, арһыень үбшэнгүй, гэдэһыень ерэнгүй, бүхы доторыень гаргаад, хүзүүнэйнь нүхөөр һуулижа, яһыень ходо татажа абаад, досоонь мангир, дабһа хэдэг. Тиигээд шулуу халаажа халаажа, досоонь хээд, тарбаганайнгаа хүзүү таһа уяад, тэрэнээ газар дээгүүр мухарюулдаг, шулууень һэлгэдэг һэн. Тиигэһээр байтарынь, тарбаганай үһэн халсаржа унадаг, эндэ тэндэнь үлэһэн үһыень хуйхалдаг бэлэй. Тиигэһэн хойноо бэлдээд байһан нүхэн соо халуун бурма хээд, бурма дээрээ тарбагаяа табяад, дээрэһээнь баһа бурмаар булаад, үшөө дээрэһээнь шоройгоор хушадаг юм. Удаань 2-3 саг тухай байлгаад абажа эдихэдэ, ехэ амтатай хоол болодог байгаа. Досоонь уһа хээшьегүй һаа, шүлэн бии болошоһон байгша бэлэй. Тарбаганай гэдэһэ доторыень хэршээд, досоонь хэлсэдэг һэн. Тэрэнь дамбар гэжэ нэрэтэй юм.

   Тарбага хабшаха гээшэ иимэ юм. Гэдэһыень хаха ерээд, үбсүүень хадаад дэлгээхэ, үһыень хуйхалха, тиигээд нүхэн соо дээрэ дороһоонь халуун шулуунай хоорондо хабшажа булаад орхиходонь болошодог юм.

   «Лодон багшын дэбтэрһээ» номһоо.