1960-аад онуудта хаб хара хубсаhатай аад, ута үhөө hанжуулаад дасан руу ороhон хүн шүдхэртэ тоологдодог байhан.

Сүүгэлэй дасанай хубарагаар буянта замаа эхилһэн Максаров Добдон лама Энэдхэгэй Гоман дасанда хэдэн шата шалгалтануудые гаража, буддын шажанай эгээл дээдэ – гэбшэ һаарамбын нэрэ зэргэдэ хүртэбэ гэһэн баярта мэдээн ноябрь һарада дуулдаа һэн.

   Ноябрь һарада Шулуутай нютагай һургуулида Буряадай драмын театрай артист, Россиин арадай артист, Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» хүүгэдэй конкурс эмхидхэгшэ Михаил Елбонов болон РФ-гэй габьяата артист Олег Бабуев, дуушадай Д.Дашиевай нэрэмжэтэ конкурсын лауреат Виктор Лубсанов гэгшэд мастер-классуудые харуулаа, буряад хэлэнэй орёо асуудалнууд яажа Буряадай драмын театрай байдалда нүлөөлнэб г.м. һанамжануудтаяа хубаалдаа. 

Шонын hоёо, нэн түрүүн, сэрэгшэдэй, ангуушадай  хүсэтэй hахюуhан гэжэ тоологдодог.