А.Анчикдоржиева.

   2018 оной эсэстэ Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэһэн «Буряад хэлэн XXI зуун жэлдэ» гэһэн уласхоорондын ехэ хуралда тус хотын 37-дохи дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Баирма Ванжилова буряад хэлэеэ үри хүүгэдтээ дамжуулха тухай гэртэхинэй зүгһѳѳ элидхэл хэһэн байна. 

«Мори урилдаан» нааданай үедэ.

   Мартын 16-да Агын Буддын шажанай академиин байшан соо наһатайшуулай дунда Сагаан һарын уулзалгын баярай «Шагай наадан-2019» мүрысөөн үнгэргэгдөө. Энэ мүрысөөнһөө һабагшалан, шагай наадан тухай хөөрэхэмнай.

Газааһаань харахада...

   Үнгэрэгшэ гарагай долоондо Амидхаашын «Номин» ба Ага тосхоной «Аленький цветочек» хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ нэмэлтэ байшангуудай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэжэ, багашуулда, тэдэнэй гэртэхиндэ баяр болобо.

Сүүгэлэй дасанай хубарагаар буянта замаа эхилһэн Максаров Добдон лама Энэдхэгэй Гоман дасанда хэдэн шата шалгалтануудые гаража, буддын шажанай эгээл дээдэ – гэбшэ һаарамбын нэрэ зэргэдэ хүртэбэ гэһэн баярта мэдээн ноябрь һарада дуулдаа һэн.

   Ноябрь һарада Шулуутай нютагай һургуулида Буряадай драмын театрай артист, Россиин арадай артист, Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» хүүгэдэй конкурс эмхидхэгшэ Михаил Елбонов болон РФ-гэй габьяата артист Олег Бабуев, дуушадай Д.Дашиевай нэрэмжэтэ конкурсын лауреат Виктор Лубсанов гэгшэд мастер-классуудые харуулаа, буряад хэлэнэй орёо асуудалнууд яажа Буряадай драмын театрай байдалда нүлөөлнэб г.м. һанамжануудтаяа хубаалдаа.