Шонын hоёо, нэн түрүүн, сэрэгшэдэй, ангуушадай  хүсэтэй hахюуhан гэжэ тоологдодог.

Д.Гончикова.

Агын аймагай соёлой ба сүлөө сагаа үнгэргэлгын байшанда  модельер-оёдолшоноор хүдэлдэг Дашима Гончикова ганса агын буряадуудай үндэһэн хубсаһа оёод байдаггүй, Буряад ороной, Эрхүүгэй можын угсаатанайнгаа үмэдхэлөөр һонирхон, жэншэдгүйгөөр шэнжэлжэ, зүүн, баруун буряадуудай, сартуул, сонгоол, хонгоодор угайхидай  хубсаһанай хэдэн һайхан суглуулбари уран наринаар бүтээһэн байна. 

 

31 июля в Дульдурге состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению  чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» «Большой приз Алханая». Заседание вёл  заместитель председателя Правительства Забайкальского края - руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев.

С.Махабадарова.

      Агын аймагай Согто-Хангил нютагай хамтын ажахыда бэеэ гамнангүй хүдэлһэн ажалша бэрхэ, түни түбшэн, сагаан сэдьхэлтэй Махабадарова Цындыма гэшэ наруули хабарай эдэ үдэрнүүдтэ 80 наһанайнгаа ой хүнгэн дорюун зандаа угтажа байна.

Дэлхэйн зон шэнэ 2018 он угтаба. Харин буряад-монголшуудай хулинсагуудай – талын гуннануудай зохёоhон урдын литээр февралиин 16-да шара шорой нохой эзэнтэй 4716-дахи жэл мүндэлхэнь.