Иимэ һахюуһан ада баршадhаа, эльбэ жадхаhаа, ёро хараалhаа аршалдаг, hанаhан хэрэг хүсэлдүүлхэдэ туhатай, хүсэ шадал, эрэлхэг зориг нэмээдэг.
Шонын hоёо хадаа бүhэтэйшүүлдэ алишье талаар туhатай: ямаршье ажал хэрэгтэнь, олзын хэрэг эрхилхэдэнь, найдамтай hахюуhаниинь боложо, аршалан туhалдаг. Харин эхэнэрнүүдтэ ба үхибүүдтэ гансал аршалгын талаар хэрэглэгдэдэг.
Илангаяа нялха үхибүүдые шонын hабар эрхимээр хамаг муу муухайhаа аршалха аргатай.

You have no rights to post comments