Мүнөөдэр ород литээр сентябриин 11, монгол һарын 24.

Улаабтар гал могой үдэр.

Үһэ хайшалха - үбшэндэ, хамшагта.

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Хонин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа үргэл хэхэдэ һайн. Хубарагай болон ламын тангариг үгэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, харгы гарахада, эрдэмэй янзануудые үзэхэдэ - таарамжатай. Муу заяаһаа, ероһоо, нюдэнэй хоронһоо хамгаалха еһололнуудые бүтээхэр үдэр. Хүдөө ажахын болон газарай ажал хэхэдэ - һайн. 

Гэрлэлгэдэ хабаатай хэрэгүүдһээ бэеэ барихаар. Гэрэй һуури табихада - муу. Мал гаргажа болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай баян хүн байха. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн болохо. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

You have no rights to post comments