Хоёр оюутад газаа ябатараа, хамтын байрын табадахи дабхарай сонходо мяханай үлгөөтэй байхые харажархиба.
Нэгэниинь доро хүн ябана гү, үгы гү гэжэ хараашалһаар үлэбэ, хоёрдохинь түмэр сорго дамжан дээшээ аһаба.
Доро зогсогшодонь гэнтэ бии болоһон полицейскэ дүтэлбэ:
- Юундэ эндэ зогсонобта?
- Тэрэ... (мяхатай туулмагта хүрөөд байһан нүхэрөө харуулаад), Шэнэ жэлэй бэлэгүүдые үлгэжэ байнабди.
- Юу? Һаял декабриин 1 бэшэ юм гү?
- Эртэ гү? Доржо-аа, туулмагаа абаад буу, эртэ гэжэл байгаа һэмнайб!

You have no rights to post comments