Хоёр оюутад газаа ябатараа, хамтын байрын табадахи дабхарай сонходо мяханай үлгөөтэй байхые харажархиба.
Нэгэниинь доро хүн ябана гү, үгы гү гэжэ хараашалһаар үлэбэ, хоёрдохинь түмэр сорго дамжан дээшээ аһаба.
Доро зогсогшодонь гэнтэ бии болоһон полицейскэ дүтэлбэ:
- Юундэ эндэ зогсонобта?
- Тэрэ... (мяхатай туулмагта хүрөөд байһан нүхэрөө харуулаад), Шэнэ жэлэй бэлэгүүдые үлгэжэ байнабди.
- Юу? Һаял декабриин 1 бэшэ юм гү?
- Эртэ гү? Доржо-аа, туулмагаа абаад буу, эртэ гэжэл байгаа һэмнайб!

Комментарии   

0 #1 legal online pharmacies 30.12.2018 21:12
For severe gouty arthritis require milligrams a time every day. how to lose weight diet in a week how can i slim down in 2 weeks and 30 day weightloss challenge workout plan pawn stars son weight loss
how much walking a week to lose weight weight loss meal smoothies how to lose 15 body fat in 2 months and bodyweight squats fat loss nutrition system weight loss program
weight loss diet for a positive blood type 30 day diet plan to lose 10 pounds the doctors weight loss supplement

You have no rights to post comments