РСФСР-эй Арадай гэгээрэлэй эрхим, багшын ажалай ветеран, буряадаараа 76 наһатай, бодонгууд омогой Цыремжит Жамсарановна Батоева иигэжэ хѳѳрэбэ:
   - Үниндѳѳ «Толон» газетэдэ статьянуудаа толилуулдаг аад, һүүлэй үедэ бэшэхэеэш болишооб. Залуу байхадаа, ажалдаа «Толониие» һайсал хэрэглэдэг һэм.
   1991 оной февраль гээшэ һэн гү даа, бүхы 10 национальна тойрогой, Буряад ороной, Яхадай түлѳѳлэгшэдэй хабаадалгатай «Моя родословная» гэһэн регионууд хоорондын ехэ конференци үнгэргѳѳ бэлэйбди. Тиихэдэ Агын Буряадай автономито тойрогой арадай гэгээрэлэй хорооной түрүүлэгшэ Цыбегмит Гунзуновна Намсараева энэ ехэ ажал хүтэлбэрилһэн юм. Конференци эмхидхэхэ зоной бүридэлдэ би, Буда-Ханда Жигмитовна Цырендоржиева, Сэсэг Базаровна Ешинимаева гэгшэд орообди. Бидэ тон түрүүшынхеэ Ага найман эсэгын түүхэ онгилжо, монголһоо буряад болгожо, нэгэ һара соо ехэ ажал хээ һэмди. Тойрогой байшанай сэхэ урда байдаг Агын найман эсэгын омогууд тушаа хүшѳѳ - монгол хэлэнһээ бидэнэйл оршуулжа гаргуулһан юумэн. Конференцидэ бэлдэжэ, угай бэшэг, түүхэ шэнжэлхэдээ, Сумьяа Баатарай «Угай бэшэг», Цыбикжап Бобоевич Цыдендамбаевай «Бурятские исторические хроники и родословные, как источники по истории бурят» гэһэн номуудые энхинһээнь адаг хүрэтэр уншаһан, үзэһэн байнабди. Жигмит Тумунович Тумунов, Цындыма Дугаржаповна Дугаржапова, Удамбра Очировна Очирова, врач ябаһан Цыпелма Цыбеновна Цыбенова, Дарима Гомбоевна Гомбоева г.м. зон, «Түмэн жаргалан» ансамблиин наһатайшуул хамһалсаһан юм. Мүн энэ хэрэгтэ «Толон» һониной толилолгонууд, үреэлнүүд ехэ туһатай байгаа.
   Энэ газетэ үнэхѳѳрѳѳ зондо туһатай, тон хэрэгтэй, олон сэдэбүүдтэй хэблэл гэжэ һанадагби. Юушье бэдэрээ һаа, хуу «Толон» дээрэ байха. Илангаяа ахамад редактор Цыцык Тумуровагай хүтэлбэрилжэ эхилһээр, газетэ үнгэтэ боложо, удхыньшье талаар шэнжэ шанарынь улам дээшэлээ, олон рубрика хэрэглэгдэжэ эхилээ гэжэ ажаглагшаб. Тиимэ тулань тус газетые багшанар үргэнѳѳр хэрэглэдэг, «Шаг в будущее» эрдэмэй ба дүршэл абалгын конференцидэ хабаадаха хүүгэд тэндэһээ толилолгонуудые ходо суглуулжа байдаг. Тиибэшье үшѳѳ олон хүн захижа, уншажа, мэдэсэеэ үргэдхэг гэжэ захинаб. Гэр бүлэмни - хүүгэдни, аша зээнэрни – бидэ булта «Толон» уншажа, сэдьхэлээ ханаадагбди. Һая болотор дугаар бүхэнииень суглуулжа, подшивка хэдэг һэм. Подшивка гээшэ ямар нэгэн сэдэбээр толилолгонуудые бэдэрхэдэ туһатай, амар байдаг һэн: тэрэ сагта гараараа бэшэдэг байгаа, тиимэһээ тэрээн бүридѳѳ буулгажа бэшэхэ ёһотой байгаа бшуу.

You have no rights to post comments