Тэбхэр 100 жэлэй саада тээ, 1922 оной декабриин 5-да, РСФСР-эй габьяата врач, Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн Цыпелма Цыбенова түрэhэн байна.