Алтан гартай, ажалша бүхэриг, ёhото таряашан угай газарай эзэн, Социалис Ажалай Герой Михаил Степанович Пристромовой нэрэ Агын Буряадай тойрогой түүхэдэ алтан үзэгүүдээр мүнхэлэгдэhэн. Ага тосхоной гол талмайн дэргэдэ Геройнуудай аллейдэ тэрэнэй бюст табигданхай.

Байгша оной октябрь һарын эсэстэ Улаан-Баатар хотодо VIII Жавзандамба хутагта Богдо гэгээнэй – 1911 ондо хубисхал ударидажа, Монгол гүрэниие бэеэ даанги болгоhон агууехэ хаанай түрэһэн үдэр тэмдэглэгдээ.

Һара урда тээнь Улаан-Баатар хотодо Богдо хаанай ордон-музейн дэргэдэ VIII Жавзан-дамба хутагта Богдо гэгээндэ зорюулагдаһан дурасхаалта комплекс нээгдэһэн байгаа.

Улаан-Баатарай «Гандантэгчэнлин» дасанай газаа ламанар, эрдэмтэд болон юрын олон хүн суглараа. Тус дасанай шэрээтэ, хамба лама Д.Чойжамц Богдо гэгээндэ - Монголой хаанда ба буддын шажанай ударидагшада зорюулагдаhан дурасхаалта хүшөө бариһандань Монгол гүрэнэйнгөө правительствада ба буддын шажанай толгойлогшодо баярые хүргэһэн байна. Тиигээд арадайнгаа нэгэдэлэй ба амгалан байдалай түлөө зальбаран, ламанар маани мэгзэм уншаха тухайгаа мэдүүлээ.

Профессор О.Батсайхан Богдо гэгээн гээшэ үндэһэтэнэй 1911 оной хубисхалай хүтэлбэрилэгшэ байхаһаа гадна мүнөөнэй Монгол гүрэниие байгуу-лагша гэжэ хэлүүлхэ эрхэтэй гэжэ тэмдэглээ.

Ламанарай уншалгын удаа Богдо гэгээнэй хүшөөдэ баглаа сэсэгүүд табигдаа.
«Сохраним Тибет» сайтhаа.