В селе Цаган-Оль Моготуйского района начался  ремонт памятника воинам-землякам,  погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-45 гг.  На реконструкцию памятного объекта жителями и выходцами из села  собрано около 950 тысяч рублей.

Агууехэ Эсэгын дайнда эрэлхэг зориг, баатаршалга харуулһан сэрэгшэдэй нэрэ мүнхэлхэ, эдир үетэндэ мэдүүлхэ зорилготойгоор тэдэнэй обогуудаар үйлсэ гудамжанууд нэрлэгдэдэг гээшэ.

Буряад ороной дэбисхэр – ёhото эрдэнитэ баялиг: газарайнь хүрьhэндэ алта мүнгэн, алмаз, нефть бии. Алдарта Байгал далай бүхы дэлхэйн 20 хуби тунгалаг сэбэр уhанай нөөсэтэй. Тэрэнэй хажуугаар Буряадай газар талмайнууд эмтэй домтой, эди шэдитэй «термальна» гэhэн халуун аршаануудаараа суурхадаг. Урдын вулканhаа мүндэлhэн халуун эршэтэй тэдэ аршаанууд - үльгэр түүхэтэ үзэсхэлэнтэ Эхэ байгаалиин зондо үршөөhэн эмнэлгын алтан булагууд.

"Агын гурбадахи дунда һургуулиин хорео соо шэнэ тренажерно комплексын монтаж дүүрээ", - гэжэ Ага тосхоной захиргаанай сайт мэдээсэнэ. 

Согто-Хангилай «Солнышко» хүүгэдэй сэсэрлиг 1977 ондо байгуулагдаһан. Гурбан бүлэгтэ 50-яад хүүгэд ябадаг. Нёдондо жэлһээ Н.Вераксын, М.Комаровагай, М.Васильевагай редакци доро гараһан «От рождения до школы» программаар хүдэлжэ эхилһэн. Дидактическа материалаар дуталдадагшье һаа, энэ программань урдань хүдэлжэ байһан М.Васильевагай «Детство» программада үндэһэлэгдэһэн, тиигээд хүдөөгэй сэсэрлигтэ таарама, бүхы түсэбүүдтэй юм. Сэсэрлигтэ 5 хүмүүжүүлэгшэд хүдэлдэг.