Һургуулиин хүдэлмэрилэгшэдэй бэлдэһэн бетонно талмай дээрэ монтажнигууд бороонһоо болон шанга наранһаа хамгаалха һарабша хэжэ, 10 тренажер тодхоо. Тэдэнэй заримандань шандааһа бэеэ тусгаараар һорихоор. Тренажер бүхэндэ ямар упражнени хэхээр бэ гэжэ бэшээтэй юм. Тэрээнһээ болохо дээрэнь QR-код зураатай байна. Дуратайшуул тэрээниие смартфоной камерада буулгажа, зүбөөр тренажер эдлэхэ болон упражненинүүдые зүбөөр хэхэ аргатай. 

Ага тосхоной пресс-албанай мэдээсэһээр, энэ тренажерно комплекс Үбэр Байгалай хизаар социальна хүгжөөлгын экономическа хүгжэлтын түбэй түсэбөөр түхеэрэгдэбэ.

You have no rights to post comments