Догой нютагһаа урган гараһан элитэ уран зохёолшо Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 100 жэл 2021 оной августын 25-да гүйсэбэ.

Агын Буддын шажанай академиин ректорэй һуралсалай талаар орлогшо Баирма Дашиева һургуулиингаа хүгжэлтын зам ба түүхэ тухай бэшэг редакциин хаягаар эльгээһэн байна. Баирма Цыреновна энэ һуралсалай гуламтада 25 жэлэй туршада ажаллажа, Бурхан багшын һургаал дэлгэрүүлхэ, хубараг ба эмшэдые һургаха хэрэгтэ ехэ хубитаяа оруулжа ябана.

Агын талада атар тарган хонидые үсхэбэрилhэн Россиин Ажалай Баатар Далай Гунгаев декабриин 7-до 65 наhаяа угтахань. Энэ үдэрөөр дашарамдуулан, суута малшан тухай зураглал дурадханабди

Мүнөө жэл ноябриин 8-нда КВН нааданай 59-дэхи ойн баяр тэмдэглэгдэбэ. Энэ саг соо заншалта наадан бүхы дэлхэйгээр тараһан юм. Агын тойрогой КВН-эй лигын мүнөөнэй болон үнгэрһэн сагай эдэбхитэдэй хөөрѳѳнүүдые дурадханабди.