«Googlе» гэһэн Америкын транснациональна компаниин 2020 оной дүнгүүдээр дамжуулга соо Улаан-Үдын «Абаахай-хүн» тухай харуулагдаха.

Байгша оной хабар волонтёр Александр Афонин абаахай-хүнэй костюм үмдөөд, пандемиин үедэ туһаламжада хэрэгтэй хүнүүдтэ эдеэ хоол абаашадаг байгаа. Волонтёр бэрхэтэй байдалда ороhон үхибүүдые хүхеэн урмашуулха гэһэн гол зорилгоёо иимэ аргаар урагшатай бэелүүлһэн байна.

2020 ондо Буряад Республикын 16 ажаһуугшадта Гүрэнэй шангай лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо.

Декабриин эхеэр Улаан-Үдэдэ президентын дэргэдэхи тусхай комиссиин зүблөөн үнгэргэгдэжэ, Буряадай Гүрэнэй шангай лауреадуудай нэрэнүүд баталагдаһан байна.

Уран зохёолой талаар лауреадай нэрэ «Убить время» гэһэн номой автор Геннадий Башкуевта олгогдобо.
Уран урлалай талаар Юрий Мандаганов, Чингис Мандаганов, Доржо Мандаганов, Роман Номоконов, Гэсэр Галсанов гэһэн бүридэлтэй зохёохы коллектив Улаан-Үдын түмэр харгын вокзалай ханануудай һүртэй томо ба үзэсхэлэнтэ шэмэглэлэй паннонуудые байгуулһанай түлѳѳ шагнагдаба.

Уран урлалай талаар хоёрдохи шан Олег Петелин, Нина Рыжова, Лиана Щетилина, Елизавета Суранова гэгшэдэй зохёохы коллективтэ Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Ородой театрта «Наводнение» гэһэн зүжэг табиһанайнь түлөө барюулагдаһан байна.

Театрай уран урлалай талаар Галина Шойдагбаевада ехэ аша габьяагайнь түлөө нэрэ зэргэ олгогдобо.
Тэрээнһээ гадуур Буряад Республикын уран урлалай колледжын ба һургуулинуудай оюун бэлигтэй үхибүүдтэ Гүрэнэй шан барюулагдаа.