Ноябриин 10-да Нягталан бодогшын уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэхэ. Энэ мэргэжэлтэ һайндэрөөр дашарамдуулан, Агын тойрогой больницада ахамад бухгалтераар ажаллажа ябаһан Даба Бадиеватай хөөрэлдэһэн байнабди.