Ноябриин 10-да Нягталан бодогшын уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэхэ. Энэ мэргэжэлтэ һайндэрөөр дашарамдуулан, Агын тойрогой больницада ахамад бухгалтераар ажаллажа ябаһан Даба Бадиеватай хөөрэлдэһэн байнабди.

Шулуутай нютагай «Аргал» ООО-гой хүтэлбэрилэгшэ, гүйгөөшэ моридые үсхэбэрилдэг ажалай ветеран Жамьян-Базар Жанабазаровые Ага нютагта, гадууршье таниха, мэдэхэ хүнүүд олон байха. Тэрэ элинсэгэйнгээ хэрэг эрхимээр үргэлжэлүүлжэ, залуу үетэниие мориндо hургадаг хүн юм. Һаяхан Шэтэ хотодо Yбэр Байгалай хизаарай губернаторай шангай түлөө мори урилдаанда 8 хүлэгынь хурданаар гүйлдэжэ, шангай hууринуудые эзэлээ бшуу.

һаяхан Могойтын аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо, муниципальна ажахын хүтэлбэриин дарга Болот Намжиловта хандажа, барилгын талаар хэгдэжэ байhан ажалнуудтай танилсаhан байнабди. Тэрэ Yбэр Байгалай хизаарай габьяата барилгашан юм. 

Буддын шажанай гүн ухаанай эгээл дээдэ зиндаа бариһан гэбшэ hаарамба Добдон ламын Ага ерэхэдэнь, уулзаһан байнабди.

Үбэр Байгалай хизаарта оршодог газар дайдамнай үзэмжэ hайхан байгаалиин булангуудтай гээшэ. Тэдэнэй нэгэн аршаан булагуудаар, шүтөөн мүргэлэй газарнуудаар баян гайхамшагта Алхана уула болодог. Алхана уулын баялигуудые аршалха, хамгаалха үүргэтэйгээр хори гаран жэлэй саана үндэhэн парк байгуулагдаһан юм. Эндэ һая Дулдаргын аймагаар ябахадаа, байгаали хамгаалха үүргэтэй гүрэнэй албанай ажал хэрэгүүдээрнь hонирхообди. Паркын директор Баир Балдоржиевтай уулзажа, хөөрэлдөө эмхидхээбди. Тодорхойгоор "Толон" һониной №29 дугаарта.