Шэнэ жэл ород литээр россиин hайндэрнүүдэй нэгэн гээд тоологдодог. Багсаахада, Росси дотор 195 арадууд суг хамта эбтэй эетэй ажаhуудаг гээшэ.

   Авто-харгын аяншалгаар BlaBlaCar маркетплейс (наймаалагшадай ба худалдан абагшадай бэе бэеэ олохо арга үгэдэг интернет-платформо) Шэнэ жэлэй үдэшэ ёhо заншалаа, үндэhэн эдеэгээ, соёл болбосоролоо алдаагүй 5 арадуудые элирүүлээ.