Тимур Жалсановичай Агын сэрэгэй военкомадта хүдэлөөд, гүрэнэй автоинспекциин инспекторээр хүдэлһэн сагһаа аяар 24 жэл үнгэршэбэ. Энэ сагай хугасаа соо олон тушаалнуудта - Агын ГАИ-да взводой командираар, медвытрезвителиин даргаар, саг зуура байлгын изоляторай даргын орлогшоор, оперативна дежурнын туһалагшаар хүдэлөө бшуу. Тэрэнэй хэлэһээр, бүхы ажал харюусалгатай, ямаршье хэрэгтэ хананхатайгаар хандаха хэрэгтэй. Мүнөө Тимур Жалсанович оперативна дежурнаар полициин прапорщик Саян Болотовтой һэлгэжэ хүдэлдэг юм.
«Ажаһуугшадаймнай архи тамхи багаар хэрэглэдэг һаань, һайн байгаа, энээнһээ олонхи гэмтэ ябадалнууд болодог. Хулгай мэнэ-мэнэ дайралдадаг. Ажалгүйшүүл олон, али тэдэ ажал хэхэеэ һананагүй гээшэ гү?» - гэжэ Тимур Жалсанович бодолгото болоно. Полициин дежурна часть руу зон «02» дугаараар хонходожо, хүндүүлхэй асуудалнуудаар хандадаг, туһа эридэг. Дежурнанууд мэдүүлгыень бүридхэлдэ абажа, мүрдэлгын-оперативна бүлэг гэмтэ ябадалай болоһон газар руу эльгээгдэдэг юм. Нэгэ хоног соо зунай сагта дунда зэргэнь 15-20 хандалга ородог, харин үбэлдөө – 10-аад. Эгээ олоор гэр бүлын ба байдалай гэмтэ ябадалнууд дайралдадаг байна. Нэгэшье мэдүүлгэ анхаралгүй үлэдэггүй юм. Гай гашуудалда ороһон хүнэй мэгдэһэн тэбдэһэн хонходоходо, хэзээшье, Тимур Жалсанович һанааень тэгшэрүүлхые оролдодог, туһалха найдал түрүүлдэг .

Тимур Жанабазаров хүдэлхэ саг соогоо Улаан-Үдын Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Зүүн Сибириин институт юрист мэргэжэлээр дүүргэһэн. Полициин майорой хэлэһээр, хүдэлхэ хугасаа соогоо олоһон эгээ сэнтэй баялигынь гэхэдэ, олон тоото нүхэдынь юм. Сугтаа ажалда ороһон, олон жэл суг хүдэлһэн нүхэдэйнь нэгэн гэхэдэ, ниитэ хуулиин журам хамгаалгаар даргын орлогшо, подполковник Очир Бадмадоржиев болоно, олон нүхэдынь наһанай амаралтада гаранхай.

Шулуутай нютагай Жалсан-Базар ба Любовь Жанабазаровтанай гэр бүлэдэ 1971 ондо табан хүүгэдэй ехэнь боложо түрэһэн Тимур хүбүүн ажалша бэрхээр үндыһэн юм. Нютагайнгаа дунда һургуули дүүргээд, колхоздоо нэгэ жэл хүдэлөө. Тиигээд эрэ хүнэй уялга дүүргэжэ, сэрэгэй албанда 2 жэл алба гараа һэн. Һүүлээрнь Шэтын индустриальна ба багшанарай техникум дүүргэһэн юм. Тиигээд лэ ажалай үргэн харгыда гараа бэлэй. Айлай ехэ дүүнэрээ харалсажа, дүнгэлсэжэ ябадаг Тимур Жалсанович мүнөө дүршэлтэй сагдаанарай нэгэн, ветеран болоһон. Тиигээд залуушуулай ажалда ороходо, тэдээниие олон юумэндэ һургажа, харгыень зүб тээшэнь шэглүүлжэ, дүршэл шадабаряараа хубаалдажа байдаг юм. Тимур Жалсанович тамирта дуратай - дүрэ буляалдаата барилдаагаар бэеэ һоридог, гиир үргэдэг. Гоё һайхан хоолойтой майор коллектив соогоо уран һайханай харалгада хабаададаг юм.

Полициин майор Тимур Жанабазаров олон жэлдэ амжалта туйлажа хүдэлһэнэй түлөө Россиин Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай 1, 2, 3-дахи шатануудай «За отличие в службе» медаляар, «За верность долгу» тэмдэгээр болон «90 лет Агинской аймачной милиции», «За отличие в службе в Агинском Бурятском автономном округе» гэһэн ойн баярай медальнуудаар, олон хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагдаһан байна.

Тимур ба Дулма Жанабазаровтанай эбтэй бүлэ хоёр хүүгэдые үндылгэнэ. Дулма наһанайнь нүхэр хэдынэйшье сагта нүхэрөө хүлеэжэ, гуламтаяа һахижа байдаг юм.

You have no rights to post comments