Агын тойрогой бэеэ даанги байха үедэ редакцида хүдэлhэн жэлнүүдни зүрхэ сэдьхэлдэм эгээл hаруул hайхан дурсалгануудые үлөөhэн.

Ноябриин 1 - «Толон» һониной түрүүшын дугаарай «нара» хараһан үдэр. Энэ үдэр угтуулан, түрэл газетынгээ хүдэлмэрилэгшэдэй һанамжа, дурсалгануудые үргэн уншагшадайнгаа һонорто дурадханабди. 

Ноябриин 1 - «Толон» һониной түрүүшын дугаарай «нара» хараһан үдэр. Энэ үдэр угтуулан, түрэл газетынгээ хүдэлмэрилэгшэдэй һанамжа, дурсалгануудые үргэн уншагшадайнгаа һонорто дурадханабди.

Угсаатанаараа уулзажа ябахадаа...