«Толон» һониндо хүдэлхэ саг соо намда эгээл бүхѳѳр хадуугдаһан ушар гэхэдэ, полициин ажалтадтай һүниин рейддэ гаралга. Иимэ рейдһээ юуб даа, ехэ юумэ хүлеэгдэһэн мэтэ байгдадаг...

Ажалай һүүлээр үдэшын хоол баряад, энэ албанайхидтай үдэшын хоолдоо ошоторнь, Ага тосхон соогуур ябабабди. Байдал намдуу байгаа. Һүүлээрнь харгын осол хинадаг бүридэлтэй «ВАЗ-2114» авто-унаада һуужа, ажалаа үргэлжэлүүлбэб. Тэдэм удангүй баһа 1 часай туршада үдэшын хоолдоо ошохо болоходоо, намайе гэртэм хүргэбэ. Эдеэлээд, тэдэниие гэртээ хүлеэнэб, нойрни хүрэнэ, теэд унтажашье болоногүй. Һүни хүдэлхэ гээшэ бэлэн бэшэ хадаа гэжэ бодомжолноб. Энээгээрээ «Толондо» сурбалжалагшаар хүдэлхэнь һонин даа: элдэб мэргэжэлтэнэй ажал бэе дээрээ үзэхѳѳр. Нэгэ час үнгэршэбэ. Гайхалаа баража, полициин дежурнада хонходоходом, тэдэ үни ажалдаа гаранхай гэбэ, тиигээд намда эльгээхэ болобо. Тиихэдэ үглөөгүүр болотор хүдэлһэн экипажта ахалагшань - младша лейтенант Аюр Юмов, ахалагша сержант Болот Цыриторов, стажёр Цырен Цыренов ябаа. Залуу нүхэдни намһаа ехээр тутархаа, хүбүүнэйм үүринэр ха юм. Теэд би даабаритай ябаһан хүн хадаа яагаад ажалаа дутуу хээд, хахад харгыдаа тогтохо гээшэбиб? Тиигээд нэтэ добёор дахасалдаа һэм.

Бүхэли һүни хүдэлһэн экипаж үүр хираанаар албанайнгаа байшан руу ерэбэ. Инспекторнүүд ажалаа согсолно, мэдээ бэлдэжэ, дежурна часть ба Шэтэ руу эльгээнэ. Энэ зуура Юмовһээ ойлгоогүй юумэеэ һуранаб. Теэд экипажай ахалагша «энээниие бэшэжэ, энээндэ харюусажа болохогүй» гээд лэ, томоотойгоор, заршамаа шангаар баряад лэ, нэгэшье саарһа данса намда харуулбагүй. Ядахадаа, «энэтнай гүрэнэй нюуса гү, юундэ олониитэдэ тунхаглажа болохогүйб, полициин дарга Сокто Эрдынеевтэй хөөрэлдэхэдэм, бодото байһан мэдээсэлнүүдые үгэнэл. Уншагшаднай ажалыетнай мэдэхэ ёһотойл», - гэнэб.

Тиигэжэ полициин экипажтай Ага тосхоной һүниин амгалан байдал сахиха зорилготой ябалга намда хадуугдаа һэн. Аюр Баирович ажалдаа харюусалгатай, оролдосотой гэжэ ажаглаа һэм, мүнөө лейтенант болонхой. Залуу лейтенант мэргэжэлэй талаар амжалта туйлахал байха гэжэ найданаб.

Һүни орой ябахадаа, ажаһуугшад полициин ажалтадай харууһан доро байна, тэдэ хёрхо нюдөөр бүхы юумэ ажаг-лажа, гэмтэ ябадалнуудые һэргылжэ ябана гэжэ ойлгоо һэм. Тэрэ һүни элдэб аюул осолгүй, нэгэнэйнь хэлэһээр, хэдынэйш сагһаа тэнигэр байдалтай байгаа.

You have no rights to post comments