Хальмаг Республикын үндэһэтэнэй оркестрэй дирижёр Баатр Лиджи-Гаряев июнь hарада «Амар сайн» дуу хатарай театрай хүтэлбэриин урилгаар Ага нютаг ерэжэ, 30 жэлэйнь ойн баярай концерт-нааданда эдэбхитэйгээр хабаадаа бэлэй. Мүнөө Элһэтэ хотодо ажаhуудаг Баатр Лиджи-Гаряев шэнэ тушаалда томилогдожо, Хальмагай үндэhэтэнэй оркестрэй гол дирижёроор 2-дохи жэлээ ажаллана.

   Бидэ холын айлшантай Агын дасанай горлом соо уулзажа, зохёохы ажалтайнь танилсаа hэмди.