Буддын шажанай нангин боди модон «Амидаралай модон», «Заяанай модон» гээд шүтэгдэдэг. Хүнэй наhанай удха шанарые зүбѳѳр ойлгожо, мунхаг ухаан сэдьхэлэй байдалhаа hэргэжэ, гэгээрэлгын замда ороходо, аша туhатай модон юм.

 

Угдаанай дасанда.

 

Бидэ булта, түрэлхид ба анда нүхэд, боди модоной набшаhадта адлибди. Ажабайдалай модоной hалаануудта задаржа hалбараад, сагай ерэхэдэ, хагдаржа таhаран унаад, үйлын үриин hалхяар туугдажа, замбуулинай уудамаар, мүнхэ сагай орон зайгаар аяншалдаг ха юмбибди. Ондоо түрэл урилжа, дахяад гэнтэ уулзажашье болохобди, ондоо түбинүүдээр хэтэ мүнхэдѳѳ таhаржашье болохобди… Хэн мэдэхэб…

Хүн эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлѳѳ буян үйлэдэжэ, ѳѳрынгѳѳ, гэр бүлынгѳѳ, уг гарбалайнгаа зол хубиин боди модо ургуулдаг жэшээтэй. Хүнэй үйлэдэhэн буян үхибүүдтэнь, аша гушанартань дамжуулагдадаг гэжэ эли. Хүнэй хуряадаг буянгуудай эгээл аша үрэтэйнь - дасан дугангуудые барилга.

Мүнѳѳ Забайкалиин хизаарай улад түмэндэ тиимэ арга боломжо олгогдожо, хүн бүхэн Угдаанай дасанай Согшон дуганай барилгада хубитаяа оруулжа, дээдын буян хуряаха аргатай.

Арбан табан мянган түхэриг үргэhэн хүнүүдэй, эмхинүүдэй нэрэнүүд www.udacan.org гэhэн сайт соо байгуулагдаhан «Ами наhанай ном» соо мүнхэлэгдэжэ, үдэр бүриин Сахюусанай, Һарзайн хуралнуудта оруулагдажа байха буянтай. Мүн лэ эдэ зон баярай сертификадаар урмашуулагдаха.

«Согшон дуганай ханын шулуун» гэhэн номинацида нэгэ мянган түхэриг үргэhэн хүн нангин барилгада орохо шулуунай эзэн боложо, нэрэнь «Ами наhанай ном» соо мүнхэлэгдѳѳд, баярай сертификадаар урмашуулагдаха. Мүн лэ нэрэнүүдынь гэр бүлынхидтэйнь хамта «Мандал Шива» гэhэн hара бүриин хуралда оруулагдажа байха ушартай.

 

Дэлгэрэнгыгээр 30-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments