Агын дасанай Артур лама, "Мартагдаһан угалзанууд" мүрысѳѳндэ 2-дохи һуури эзэлһэн

Хүнхэрэй дунда һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша Ч.Батоева.

 

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ олон мүрысөөнүүд, уулзалганууд, суглаанууд, баяр ёһололнууд үнгэргэгдэнэ.

Тэдэнэй тоодо октябриин 14-дэ Агын дасанай Дуйнхор дуган соо үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэһэн «Аба эжын хэлэн гамтайл!» конкурс, Буддын шажанай академиин байшан соо «Мүнхэ зулын толон доро» гэжэ Агын дасанай шэрээтэ ябаһан Золто Жигмитов ламхайн дурасхаалда зорюулагдаһан бага конференци эмхидхэгдээ.

Мүнөө жэл 8-дахяа үнгэргэгдэжэ байһан, 5 шатаһаа бүридэһэн «Аба эжын хэлэн гамтайл!» конкурсдо тойрогой 10 һургуулиин һурагшад амжалтатайгаар хабаадаба. Ламанарай ба Буддын шажанай академиин багшанарай, оюутадай ургажа ябаа хүүгэдые түрэл хэлэндэнь эльгэлүүлхэ, ёһо заншалаа, үндэһэн соёлоо дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ оруулжа байһан хубитань аргагүй ехэ гэжэ тэмдэглэхээр байна.

 

Дэлгэрэнгыгээр 43-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments