Мүнѳѳнэй эрдэмтэдэй приборнууд дуу абяануудые «харадаг» болоhон. Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудай абяанай долгинууд нангин субаргануудай түхэлтэйгѳѳр сасарhан элшэ гэрэлтэй гэжэ шэнжэлэгдэhэн.

 

НАНГИН МААНИИН ЭЛШЭНҮҮД

Юртэмсэдэ бүхы юумэн – одо мүшэд, хүнүүд, оёоргүй далайнууд, амигүй шулуунууд, хүнүүд, хорхой шумуулнууд – булта ѳѳрын тусхай дорьбоhон абяатай, сасарhан элшэ гэрэлтэй. Тэрэнь герц (Гц) гэhэн эрдэмэй хэмжээгээр тодорхойлогдодог. Энэрхы сэдьхэлэй, үндэр мэдэрэлэй абяанууд дээдын гэрэлээр сасарhан элшэ туяатай, харин үбшэн зоболонгой, ада баршадай, үхэлэй абяанууд – доодын хэмжээнэй элшэнүүдээр дорьботодог.

Бидэ дасангуудай маани хуралнуудта hуухадаа гү, али гэбэл, классикын хүгжэм шагнахадаа, гэртээшье ехээр hүзэглэн маани тарни уншахадаа, харагдахагүй, мэдэрэгдэхэгүй аад, хүнэй бэедэ, хуби заяанда, байдалда айхабтар хүсэтэй hайн нүлѳѳ үзүүлдэг долгинуудаар хушагдадагбди. Тиигээд ямаршье этигэлгүйгѳѳр маани уншахада, туhа болохогүй. Юундэб гэхэдэ, этигэлгүйн долгинууд нангин шүтѳѳндэ hаад хаалта боложо үгэдэг.

 

АБЯАНАЙ ХЭМЖҮҮР

852 Гц-hээ дээшэ сохидолтой элшэнүүд дээдын бурхадтай холбоотой.

Дунда зэргын хүнэй бэе ба уураг тархинь 62 - 78 Гц дорьбооной элшэ долгитой байдаг, харин гэгээн бэлигтэй зоной уураг тархи – 80 - 82 Гц. Хүнэй бэеын элшэ гэрэлэй 57 – 60 Гц боложо унахада, ханяадан хамшаг хүрэжэ үбшэлдэг. 58 Гц-hээ доошо унахадань, элдэб ондоо үбшэнгүүд hүжэрдэг. 25 Гц - үхэл.

Хүнэй үдэр бүриин эдеэ хоол мүн лэ элдэб янзын элшэнүүдтэй: шэнэхэн, hая бэлдэhэн эдеэн – 20 - 27 Гц, ногоон ургамал – 20 - 27 Гц, хатааhан эдеэ хоол – 15 – 22 Гц, хатааhан үбhэ ногоон – 15 – 22 Гц, бүхы консервированна хоол булта – 0 Гц, хооhон, энергиин талаар ямаршье туhагүй.

Yбшэн бүхэн ѳѳрын тусхай дорьбооной элшэтэй байдаг. Тиигээд хүн үбшэлхэдѳѳ, ехээр уйдан гажаржа, айжа, зоригоо хухарбал, муу элшэ гэрэлнүүдээ улам ехээр үдхэжэ, тэдээндээ дарагдан доройтодог. Харин урма зоригоор дорюун, этигэл найдалаар дүүрэн, баяртай байжа, бүхы үбшэнгүүдые сараха аргатай. Yглѳѳнhѳѳ үдэшэ болотор шог ёгто кинофильмүүдые хаража, эльгэ хатама ехээр энеэгээд, эдэгэсэгүй хүндэ үбшэнгүүдые илажа гараhан хүнүүдэй олон ушарнууд бии.

Гансашье үбшэнгүүдhээ hалаха бэшэ, hайн hанаа сэдьхэлэй ашаар ажал хэрэгээ, байра байдалаа танихагүйгѳѳр хубилгаха арга бии.

Муу hанаанай – уур сухалай, атаа жүтѳѳнэй, гомдолой г.м. - доодын элшэнүүд хүнэй бэедэ муу нүлѳѳ үзүүлдэг гэжэ эли. Дунда зэргын элшэнүүд hанаа сэдьхэл хубилгадаг. Дээдын мэдэрэлэй элшэнүүд (92 – 360 Гц) хүнэй бэе ба hанаа сэдьхэл нэгэ доро арюудхан хубилгадаг. Ехэ йогинууд, буддын шажанай багшанар маани тарниин, бисалгалай хүсѳѳр юрын байдалай 68 -72 Гц-hээ эгсэ мултараад, богонихон сагай туршада бэень дээдын мэдэрэлэй 852 Гц-hээ дээшэ элшэ гэрэлээр сасаржа, Космостой сэхэ холбоотой болодог ушар- нууд тушаа мэдээжэ. Тэрэнь ородоор «квантовый скачок сознания» гээд нэрлэгдэдэг.

 

МААНИ ХҮНЭЙ ДНК ЗАҺАБАРИЛДАГ

 

Дотор сэдьхэлээрээ hайн тээшээ хубилжа эхилhэн хүнэй бэеын элшэнүүд иимээр гэрэлтэжэ эхилдэг: 396 Гц – элдэб янзын гэмэй ба айлгын мэдэрэлнүүд hаладаг; 417 Гц – байдалайнь тохирол hалажа, hайн хубилалтанууд эхилдэг; 528 Гц – ёhото эди шэдитэ хубилалтанууд болодог, бэеынь hандарhан ДНК хуушан түхэлдѳѳ орожо заhардаг; 639 Гц – Нэгэдэл; 741 Гц – уридшалан мэдэдэг зүнтэй болодог; 852 Гц – үндэр заяанай орьёлдо оршодог.

Эдэ бүгэдые шэнжэлhэн эрдэмтэд сошон гайхаhан, удаан этигэжэ ядаhан гэдэг. Энэ талаар ехэ гайхамшагта нээлтэ хэгдэhэн. Хүнэй бэеын барилгын материал – ДНК гээшэ элдэб абяанhаа ехээр хубилдаг. Манай үдэр бүри шэхээрээ дуулаhан, амаараа хэлэhэн үгэнүүд болон тойроод байhан бүхы хэрэгсэлнүүдэй харагдахагүй долгинууд ДНК –да сэхэ нүлѳѳ үзүүлдэг. Муухай хараал шэбшээлhээ, муу элшэтэй эд бараанhаа, эдеэнhээ болон радиациhаа г.м. ДНК эгсэ муудажа hандардаг. Тиихэдэнь хүнэй бэе hандаржа эхилнэ ха юм. Спирт ба горчица хоёр ДНК-да эгээл муу нүлѳѳ үзүүлдэг гэжэ тодорхойлогдоhон. Горчица хүнүүд ехээр эдидэггүй гэжэ эли. Харин архиншадай үхибүүд олон ушарнуудта үбшэн байдаг гэжэ мэдээжэ.

Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудые уншахада, ДНК эрхимээр түргэн заhаржа hэргэдэг, хуушан түхэлдѳѳ ородог гэжэ тусхай приборнууд харуулжа, мүн лэ эрдэмтэдые гайхуулаа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 43-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments