Забайкалиин дэбисхэр дээрэ буддын шажанай һургаал, номнол дэлгэрүүлдэг дасан дугангууд Россиин Буддын шажанай заншалта сангхын бүридэлдэ ородог гэжэ мэдээжэ. Нангин шүтөөнэй гуламтанууд арад зонойнгоо амгалан байдалай түлөө буянта хэрэгээ бүтээжэл байдаг.

 

Угдаанай дасанда.

 

Угдаанай «Содном Даржаллинг» дасанай барилгын эхилхэдэ, Шэтэ хотын, хойто аймагуудай ажаһуугшад бүгэдөөрэн хандиб үргэжэ, тон ехэ туһа хүргөө һэн. Шэтэһээ хойшо эгээл түрүүшын дасан байгуулгын ажал эхилжэ, газар үгтэжэ хорёологдоо. Уншалгын һэеы гэр бодхоогдоо, удангүй ажал бүтээхэ гэр байранууд бии болоһон түүхэтэй.

«Шэтын аймагта элдэб яһатан ажаһуудаг, зүгөөр олонхинь буддын шажанда шүтэдэг юм. Арад зон өөрынгөө хубита оруулжа, хандиб үргэжэ, буян олоно гээшэ. Буддын номнол хүнэй сэдьхэлэй байдал тэнсүүлхэ, амгалан байдал үршөөхэ, арюудхаха шэдитэй ха юм, гурбан эрдэни бултаниие хамгаалжа байг лэ даа», - гэжэ Угдаанай дасанай шэрээтэ Түмэн ламхай хэлэнэ. Дасанай хорёо соо Арьяа-Баалын, Сахюусанай, Согшон, Манбын, Отошын дугангуудые тойроод 8 субарга, мааниин хүрдэнүүд бии. Санаартанай алба хаадаг Согшон дуган соо ехэ хуралнуудай үедэ зон багтахаа болинхой. Тиимэһээ үргэн талмайтай Согшон дуган бариха ажал ябуулагдана. Мүнөө зундаа дуганай һуури шудхагдажа, бага бэшэ ажал хэгдээ. Түмэн зоной туһаламжаар дасан сүмэнүүд бододог гээшэ. Тиимэ тула хандиб үргэлгэ ябуулагдана. Гүрэнэй банкда Угдаанай дасанай барилгада мүнгэ оруулха тоосоон нээгдэнхэй. Түмэн ламхайн хэлэһээр, хандиб үргэлгэ ехэ аалин. Арад зон багаханшье hаа хандиб оруулжа, хүн зоной амгалан тэнюун ажаһуудалда, буян үйлэдэлгэдэ туһалха аргатай. Дасан дуган бодхоолгодо үргэһэн хандиб дээдын ехэ буян гэжэ мэдээжэ. Согшон дуганай бүрин бүтэн бололгодо 12 сая түхэригһөө доошо бэшэ мүнгэн зөөри хэрэгтэй гээд, дасанай санаартан тайлбарилба.

 

Дэлгэрэнгыгээр 43-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments