Бага найруулга (эссе) бэшэхэдээ, һурагша гээшэ уншаһан зохёолнуудайнгаа удха шүүмжэлжэ, тэрээн дээрэ үндэһэлһэн гү, али элдэб ушарта бэе дээрээ үзэһэн өөрынгөө бодолнуудые тодоор, уран үгөөр найруулжа һурана. Тиигэжэ хүүгэд түрэлхи хэлэнэйнгээ баялиг мэдэрнэ, хэрэглэнэ.
Агын аймагай Һүдэнтын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй ба литературын багша Мэдэгма Ринчиновна Балдановагай шабинар бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданай хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг найруулагшадай мүрысөөндэ эрхим дүнгүүдые харуулна: 2016 ондо М.Санжиева, Г.Жигдылмеева, харин мүнөө жэл Н.Цыдыпова гэгшэд лауреадууд боложо, багшынгаа, һургуулиингаа нэрэ найман зүгтэ суурхуулаа.

You have no rights to post comments