Хэмнайшье уран зохёолшодто зорюулагдаһан хүшѳѳнүүдые хараһан гү, али дуулаһан байха. 

Зүгтѳѳ номдо, уран зохёолдо, уран зохёолой геройнуудта зорюулагдаһан хүшѳѳнүүд тухай дуулажа үзэһэн ха гүбди? Номдо зорюулагдаһан хүшѳѳнүүд, үнэн дээрээ, олон гүрэнүүдтэ, хото газарнуудта табигдаһан байха юм. Жэшээнь, Америкын Холбоото штадуудта, Росси, Турци, Хитад, Польшо, Нидерланды, Германи, Великобритани, Израиль, Португали, Испани, Австри, Итали, Казахстан, Чехи, Шэнэ Зеланди г.м. гүрэнүүдтэ бии. Харин Яруунада уран үгэдэ - шүлэгүүдтэ зорюулагдаһан хүшөөнүүд - "Шулуунуудай сэсэрлиг" бии.

You have no rights to post comments