Нэгэтэ нютагай эрхим хүбүүн холоһоо һамга абажа, удаан болонгүй дуулгажа, аяар холо Буряадай Түнхэндэ байһан худындаа хадаг табиха саг ерэбэ.

Бэеэр худа болохо Дарма нэгэ үеын, түрэлэйшье болохо Гарма, Тарма, Барма, Сарма нүхэдѳѳ хадаг табилсахыень уриба. Нүхэдынь баяртайгаар урилгыень тогтоожо, «хоёрдохи хахад» ханинартаяа ошоод, ябаад ерэхэеэ найдуулбад.

Хадаг табиха болзорой ерэхэдэ, япон, корей хари гүрэнүүдэй хэдэн авто-унаанууд холын аян замда гаража, дардам асфальт харгыгаар шууяса түргэн шуумайбад. Буряадай ой тайгатай нютагуудта, Сэлэнгэ, Байгал далайн эрьедэ тогтожо, сагаан эдеэн табаг үргэжэ, мүргэжэ, дуулгата саһата Саяан үндэр уула хадануудтай Түнхэн нютаг хүрэбэ. Гоё корей телефоноор түрүүн худа урагтаяа хѳѳрэлдэһэн байжа, түрэл гаралай олон хүн зон сугларһан, хани халуунаар угтажа байба.

Баярай зугаа, хүхилдѳѳн эхилжэ, шүтэжэ байһан бурхандань хадаг, сэржэм сайтайгаар табижа, найрай билтарма эдеэтэй үргэн столдо һуубад. Түрүүшын духаряа барижа, худа урагтаяа танилсаха, уг омогоо дурдаха сагай болоходо, табан нүхэд һубаряад, гараа һарбайн, нэрэ обоогоо хэлэжэ эхилбэ. Бэеэр худын «Дарма», хойноһоонь нүхэдэйнь «Гарма, Тарма, Барма, Сарма» гэжэ хэлэхэдэнь, түргэн сухалтай худа урагууд:

- Маанадые наадална гүт?! - гэжэ сухалдаба.

Нүхэд шангаар энеэлдэн:

 

- Хүндэтэ худа урагууд, хүлисэл гуйнабди, иимэ нэрэ обогуудтай худа урагтай болобо гээшэт. Паспорт үнэмшэлгэ харуулхадамнай болохо, - гээд, тэдэнэр костюмайнгаа дотор хармаан руу гарнуудаа хэжэ, үнэмшэлгэ һуулиха гэжэ забдабад.

Худа урагууд паспорт үнэмшэлгэнүүдыень уншан хаража, нэрэ обог, дүрэ зурагуудыень лаблан үнэншэжэ, одоол шанга энеэдэн, шог зугаа эхилээ һэн.

Залаата нютагайхид мүнѳѳшье энэ ушар һанаад энеэлдэһээр…

 

Дэлгэрэнгыгээр 6-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments