Һүдэнтэ нютагай Базар гэжэ хүн бүхы наһан соогоо машина, тракторта ябаһан юм. Энэ ушар халуун зунай, үбһэнэй үедэ Һүдэнтын Жэбхээһэн нютагта болоһон.

Базар ДТ трактораар үбһэшэдэй бригада ошожо ябатараа, тэрэнээ тогтоогоод, ѳѳрынгѳѳ хэрэгээр ойн заха ошобо. Тэндэ байтараа, һѳѳргѳѳ харан гэхэдэнь, тракторайнь хажууда гүрѳѳһэн зогсожо байба. Базар мэгдүү түргэн гүйжэ ерээд, гүрѳѳһэнэй хүзүү мушхажархиба. Гүрѳѳһэн унашаба. Тэрэ гүрѳѳһэеэ үхѳѳ гэжэ тоолоод, тракторайнгаа кабина руу шэдэжэрхибэ. Гүрѳѳһэ бариһандаа ехэл хүхюутэй, баяртай юумэн бригадынгаа үдын эдеэндэ ошобо. Үбһэшэдэй бригадада дүтэлжэ ябатарынь, гэнтэ гүрѳѳһэниинь бодошобо. Тиихэдэнь Базар тракторайнгаа жолоо орхёод, гүрѳѳһэнтэеэ носолдожо оробо. Нилээд удаан, һахы-һалаг носолдоод, томо түлхюур абажа үрдиһэндѳѳ сохижо алаба. Базарай талааниинь болоо ха. Юуб гэхэдэ, гүрѳѳһэн толгойгоороо ѳѳр руунь хараһан байжа, хойто хүлѳѳрѳѳ үдьхэлѳѳгүй. Тиигэжэ бригадын байшан гэрэй хажуугаар байһан косилка ба бэшэшье техникэ наяра түерэ дайраһаар, үшѳѳ саашаа үнгэржэ ябатараа, эгсэ годироод, бригада тээшээ ерэбэ.

Энэ үедэ бригадын хүбүүд булта сугларшоод:

- Базархаймнай ехэл һогтуу ха даа, яажа ябана гээшэб?.. - гэлсэбэд.

Тогтохолоорнь, хүбүүдэй гүйлдэн дүтэлхэдэ, Базар:

- Би гүрѳѳһэ баряаб! - гэбэ.

Һүүлдэ ойлгоходонь, тэрэ гүрѳѳһэн уураг тархи, нюдэн багтаа шархатаһан байжа, юумэ ойлгохоо болёод, тракторайнь хажууда зогсоһон байгаа.

Бүхы зон энеэлдэбэд, хүхилдэбэд. Үзэгдѳѳгүй ушар ха юм.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 46-дахи дугаарта

 

You have no rights to post comments