В рамках Месячника бурятского языка во многих культурных и образовательных учреждениях округа проведены мероприятия по изучению и пропаганде национального языка, его популяризации разными методами: организованы увлекательные игры, показаны театральные сценки, инсценировки сказок, проведены конкурсы чтецов.

Творческий проект Алтан yлгы - Агамнай

Детский интернет-конкурс "Би буряадби"

Yнэгэн шоно хоер

 

ТООМГYЙ МИИСГЭЙ

 Худалша хүбүүн

Новый проект

Алтаргана

 

Агинские буряты 100 лет назад.

 

Репортаж Вести-Агинское. Гастроли Бурятского цирка по Агинскому Бурятскому округу.

 

Письма из провинции: Агинский Бурятский округ

Зай, одоошье бүмбэрсэг дэлхэйн нюрган дээрэ бидэ Наран-найжаяа тойрон гороолжо, ээлжээтэ жэлэйнгээ «круиз» дүүргэбэбди. Тахяа жэл 12 жэлээр хахасажа, замби түбеэр сууряатан донгодоhоор, юртэмсын гүн оёор руу шунган мордобо. «Хон-хон дуутай, хондолой дээрээ дэгээтэй» нохой жэл морилжо, саг жэлэй хаан шэрээдэ залархань. Шара үнгэтэй, шоройдо hуудалтай нохой гэлсэнэ.

Алдар суута Буркавдивизион хадаа түрүүшын буряад мэргэжэлтэ сэрэгшэдые бэлдэлгын газар байһан юм. Эндэ Согто-Хангилһаа гарбалтай Батомунко Хоршинжапов сэрэгэй алба хааһан намтартай.

Октябрь һараһаа эхилжэ, ерэхэ жэлэй захилай хаһа ябажа байнхай. «Толон» газетээр томо багагүй, хүгшэн залуугүй олон хүн һонирходог, мүн түрэл хэлэнэй хашардуухан байдалда ороод байхада, энэ газетэ хүүгэдэй, залуушуулай, багшанарай, юрэ уншагшадай нюдэн доро, саг үргэлжэ хэрэглэгдэжэ байхаар гэжэ һанагдана. «Толоноор» ганса Агын тойрогой бэшэ, гадууршье ажаһуудаг хүнүүд, буряад хэлэтэй ород яһанайшье зон ехэтэ һонирходог юм.