Мүнөөдэр Шэтэ хотодо шанга һалхин хүдэлөө. Гудамжануудаар ургаһан модо, гэрнүүдэй хушалтануудые болон рекламна халхабшануудые унагааба.

Мүнөө жэлэй уһанда орохо хаһа нэлдэбэ. Агын тойрогто хамта юһэн тусхай пляжууд нээлдэхэ.

Зүгөөр бэеэ амяарлаад байлгын (самоизоляция) гуримай үнгэрхэдэ, уһанда оролгын хаһа нээгдэхэ бшуу.

Наһатайшуулайнгаа мэдэхэ шүлэгүүдые бүгэдөөрөө буулгажа дурадхая. Үринэртөө буряад болон бусад литературын шулэгүүд, хэблэлнүүд, басннуудые үлөөе, сээжэлдүүлэе. #shuleg_tolon -гэһэн хэштэгтээгээр видеонуудаа гаргагты.

 

 

Манай элдин тэнюун Үрөөнэй нютагта үнихэн болоһон ушар.