- Пээ-эй, би ямар тарган болоо гээшэбиб! – Дарима гэрэлэй урда hанаа алдан, бэеэ сэгнэнэ. - Нюурни пэсхыгээд, муухай гээшэнь! Һармагшанай нюуртай, шахамал гахайн түхэлтэйб! Энэ дары диетэдэ hуужа, тураадаг БАД-уудые абажа уухамни!

   Исполняется 210 лет Агинскому дацану.
   В связи с юбилеем публикуем материал из архива старейшего дацана степной Аги.

Апрелиин 18-да Хүшөөнүүдэй болон түүхэтэ газарнуудай уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэбэ. Россиин соёлой уута баялигай тоодо Үбэр Байгалай хизаарай дэбисхэр дээрэхи 11 объект ородог юм. Тэдэнэй нэгэн – «Кондуйский городок», буряадшалан бэшэбэл, «Хүндын хото» болоно.

Хүндын хото тухай олон түүхэ домогууд бии. Теэд алиниинь зүб баримтануудтайб гэжэ дүн табихань хэсүү, юуб гэхэдэ археологуудай, түүхэ шэнжэлэгшэдэй ажалнууд тэрэ газарта үргэлжэлhөөр юм. Энэ хото тухай арадай дунда хэлсэдэг домог түүхэhээ бэшэбэл, иимэ.

Бабжа-Барас баатар тухай түүхэ домогууд олон юм. Энэ хүн тухай баримтата саарhануудые бэдэрхэдэ, хэдэн тайлбаринууд гаража ерэнэ.
Цыден-Жаб Жимбиевэй «Бабжа-Барас баатар» эссе-ном hонирхол татана. Тэрэ 2010 ондо хэблэгдэhэн, уран зохёолшын hүүлшын ажал, буряадайнгаа гүнзэгы удхатай ёhо заншал, зан заршам баримталан найруулhан ном. Ном соогоо Бабжа баатарай түрэhэн үеhөө эхилээд, шэнжэлхы ажал ябуулжа, элдэб баримтануудые үзэжэ, тэрэнээ согсолжо бэшэhэн байна. «…Хёлго голой хойто эрьедэ оршодог Бада нютагта, арба дугаар рабжуунай хүхэгшэн хонин жэлдэ, европын литээр 1595 ондо боохой хуасай угай Барьяа-Мэнгэтын бүлэдэ ёhотой баатар хүбүүн түрөө бшуу» гээд Бабжа-Барас баатарай мүндэлhэн тухай бэшэhэн байна. 

 

 

Редакциин архивай фото.

1923 ондо Германида гаргагдаhан Leika фотоаппарат тон ехээр сэгнэгдэдэг. 

Энэ камера соо тусгаар ондоо юун байнаб гэжэ бодомжолхоор. Харюунь эли: тон хоморой шухаг зүйл ехэ үнэ сэнтэй байдаг юм. Тиимэhээ хоморой юумэ абахаяа урданай эдтэ дуратайшуул мүнгөө гамнадаггүй.
2018 ондо «ВестЛихт» гэhэн австрийска аукцион дээрэ нэрэеэ нюуhан хүн 1923 ондо гаргагдаhан Leika фотоаппарат 2 сая 970 мянган доллароор худалдажа абаа. Анха түрүүн оройдоол 25 иимэ фотоаппарат хэгдэһэн байна. Тиимэhээ сагай ошохо бүри үнэтэй болоно. Мүнөө 1923 оной гурбан лэ «Лейка» анханайнгаа түхэл алдаагүй, бүтэнөөр үлэhэн.

top10a.ru сайтhаа.