Жэл бүри декабриин 27-до Россиин абарагшад мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэдэг. Багаһаа абарагшын мэргэжэлтэй болохоёо һанадаг хүбүүд олон юм. Багынгаа һанал хүсэл бэелүүлһэн залуу абарагшатай танилсаһан байнабди.

   2022 оной зунай эхин һарын 22. Оршон тойрон сэлмэг сарюун үдэр мандажа, наранай элшэ наартайгаар шарана. Балта ахатан гэрһээ газаашаа гаража, сайнгаа дээжэ орон дэлхэй, обоо мунхануудтаа зорюулжа үргэхэдөө, Украинын газар дайдада тэмсэжэ ябаһан хүбүүдые харалсажа, хамгаалалсажа байхыень нютагайнгаа эзэдтэ хандана.

   Гомбожаб Цыбиков – эгээл түрүүн Һаса руу фотоаппарадтай орожо, буулгабаринуудые хэhэн хүн. Тэдэнэйнгээ түлөө ами наhантаяа хахасажашье болохо байгаа бшуу. Фото-буулгабаринуудынь тэрэниие дэлхэй дүүрэн суурхуулаа, мүн хэнэйшье дуулаагүй байhан National Geographic гэhэн сэтгүүлые үридөө диилдэжэ панхаруутахаhаань абараа.

   Элинсэгэймнай сахижа ябаһан түрын ёһо заншалнууд хэды шэнээн гүнзэгы удхатайб. Залуушуулай гэр бүлэ боложо, уг гарбалаа үргэлжэлүүлхэ гэжэ шиидэһэн сагһаа хойшо золтой жаргалтай түбхинэхын түрүүшын алхам – хадаг табилга болоно. Мүнөөдэрэй дугаарта хадаг табилга тухай бэшэхэмнай. 

   Манай элинсэгүүд эбэр номодоо тон гамтайгаар хандажа, hур харбалгын заншалнуудаа угhаа угта дамжуулан ябаа бшуу.