Мал ажалда онсо анхарал малай дэбдихэртэ хандуулагдадаг гээшэ. Сэбдэг газар дээрэ хэбтээгүй, харин зөөлэн, хуурай унтаритай байһан мал тобир тарган зандаа үбэлэй хүйтэниие дабадаг. Малай дэбдихэр бэлдэхэ гээшэ өөрын дүримүүдтэй юм. 

   Буряад хүбүүд, басагаднай элдэб гүрэнүүдтэ һуража, мэргэжэл шудалдаг шуу. Жэл бүри ноябриин 17-до тэмдэглэгдэдэг Оюутадай уласхоорондын үдэр угтуулан, Урда-Агаhаа гарбалтай, Тайвань гүрэнэй ниислэл Тайбэй хотодо һурадаг Амгалан Ринчиновтэй хэһэн хөөрэлдөөн – уншагшадай анхаралда.

   Ноябриин 9-дэ Агын тойрогой Захиргаанда сенатор Баир Жамсуев, хизаарай экономическа хүгжэлтын сайд Александр Бардалеев, хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёв, хизаарай Хуули байгуулгын Суглаанай аграрна политикаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Вершинин гэгшэдэй хабаадалгатайгаар хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдые хүндэлэн ёһолоо.

   «Дуун гээшэ арад зоной һанаа сэдьхэлэй толи» гэжэ дэмыдэ хэлсэдэггүй. Буряад арадай дуунууд ажабайдалай бүхы тала – ажал хүдэлмэри, олониитын, гэр бүлэ доторой харилсаа, ёһо заншал, холын түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые үнэхөөр толи дээрэ мэтэ эли тодоор харуулһан байдаг.
   Россиин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэлдэ зорюулан, буряад арадай түүхын дуунуудые дурадханабди.

   Ноябриин 16-да Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуули соо ехэ хүлгөөтэй байба. Ушарынь гэхэдэ, поэт, прозаик, драматург Даширабдан Одбоевич Батожабайн зохёолнуудай суглуулбари табан боти болгожо хэблэгдээд, танилсуулгань үнгэргэгдэбэ.