Мүнөөдэр Шэтэ хотодо шанга һалхин хүдэлөө. Гудамжануудаар ургаһан модо, гэрнүүдэй хушалтануудые болон рекламна халхабшануудые унагааба.

Мүнөө жэлэй уһанда орохо хаһа нэлдэбэ. Агын тойрогто хамта юһэн тусхай пляжууд нээлдэхэ.

Зүгөөр бэеэ амяарлаад байлгын (самоизоляция) гуримай үнгэрхэдэ, уһанда оролгын хаһа нээгдэхэ бшуу.

Манай элдин тэнюун Үрөөнэй нютагта үнихэн болоһон ушар.

Буряад-монгол угсаатан боро аргын онсо һургаалтай байһан. Хара багаһаань үхибүүдые ажабайдалда, боро шэрхи байдалда дадхаажа, һургаалтайгаар хүмүүжүүлхые оролдодог һэн.