Мүнөө жэлэй уһанда орохо хаһа нэлдэбэ. Агын тойрогто хамта юһэн тусхай пляжууд нээлдэхэ.

Зүгөөр бэеэ амяарлаад байлгын (самоизоляция) гуримай үнгэрхэдэ, уһанда оролгын хаһа нээгдэхэ бшуу.

Наһатайшуулайнгаа мэдэхэ шүлэгүүдые бүгэдөөрөө буулгажа дурадхая. Үринэртөө буряад болон бусад литературын шулэгүүд, хэблэлнүүд, басннуудые үлөөе, сээжэлдүүлэе. #shuleg_tolon -гэһэн хэштэгтээгээр видеонуудаа гаргагты.

 

 

Буряад хэлэнэй hарада дашарамдуулан Агын аймагай соёлой байшанай хүдэлмэрилэгшэд суг хүдэлдэг уран оёдолшон Светлана Цыдыповагай мастер-класс буулгажа байшанайнгаа YouTube каналдаа оруулһан байна. Хүндэтэ уншагшад энэ мастер-класс харыт!

Халдабарита тахал үбшэнэй дэлгэрээд байхада, ажаһуугшад гэр бараандаа диилэнхи сагаа үнгэргэнэ.

Гэртээ һууһан эдэбхитэй залуушуул физическэ упражненинүүдые хэжэ, интернет руу оруулжа, челлендж ябуулна. Бэеэ үргэхэ, холые һүрэхэ, турнигта бэеэ татаха, дүтын зайнуудта гүйлдэхэ г.м. упражненинүүдые залуушуул харуулна. Энээниие зон саашань һажаана бшуу. Хамшагай бараг болоходо, гүрэнэй эмхи зургаануудаар ажалда ба хамгаалгада бэлэн (ГТО) гэһэн норматив тушаалга заншалта ёһоор ябуулагдаха юм.