Буряад зоной ажаһуудаг хизаар оронуудһаа ерэһэн хабаадагшад июлиин 6-7-до Усть-Орда тосхоной «Эрдэм» кинотеатр соо сугларжа, ажахы тухайгаа фильмнүүдые жюриин ба харагшадай анхаралда дурадхаба, ажалтаяа танилсуулба.
Энэ хэмжээ ябуулгада 11 хүн хабаадаха тухайгаа уридшалан мэдүүлһэн байна. Тэрэ болбол: Эрхүүгэй можоһоо - 3, Буряад оронһоо - 3, Үбэр Байгалай хизаарһаа - 1, Монгол оронһоо - 4, Хитад гүрэнэй Үбэр Монголһоо 1 хабаадагша.
Энэ мүрысөөнэй 2-дохи (дүн таталгын) үдэр Эрхүүгэй можоһоо жюриин гэшүүн болоһон Эрхүүгэй можын захиргаанай хүдөө ажахын яаманай бага ажахынуудай таһагай хүтэлбэрилэгшэ М.М.Константиновтай уулзажа хөөрэлдөөбди. «Нангин бууса» мүрысөөн тухай тэрэ иигэжэ хэлээ: «Би энэ хэмжээ ябуулгада түрүүшынхеэ хабаадажа байнаб, жюриин гэшүүн болохонь ехэ харюусалгатай. Юуб гэхэдэ, энэ мүрысөөндэ, илангаяа «Алтаргана» нааданда эрхимүүдэй эрхимүүд хабаадана ха юм. Минии һанахада, жюриин гэшүүд хабаадагшадай ажал үнэнхэ сэдьхэлһээ зүб сэгнээ, гаргаһан дүнгүүдые бүгэдэ зон зүбшөөгөө. Алибаа һуурида гараа, илаа гэжэ хабаадагшад тухайгаа хэлэхэ аргагүйбди. Илагшад үгы, харин 3 лауреадууд шанда хүртөө. Тиимэһээ энэ хэмжээ ябуулга һайнаар үнгэржэ, хабаадагшадта ба харагшадта туһатай жэшээ болоо гэжэ һананаб».
«Нангин бууса» гэһэн хубиин ажаһуудал болон ажахы эрхилэлгын эрхим жэшээнүүдэй харалгын лауреадууд: Баир Дамбижалсанович Дондоков, Агын тойрогой Согто-Хангил нютаг; Виктория Валерьевна Осодоева, Усть-Ордагай тойрогой Баяндайн аймаг; Сэнгэ Дылыкович Цыренов, Буряад орон.

You have no rights to post comments