«Алтаргана» нааданай хэмжээндэ иимэ гаршагтай мүрысөөнэй бии болоhониинь hайшаалтай. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй - газетэ, телевидени, радиогой сурбалжалагшад, режиссёрнууд, ажалтад «Алтаргана» фестиваль угтуулан, буряад ба ондоо хэлэнүүд дээрэ толилолгонуудые 2 жэлэй туршада таhалгаряагүй гаргадаг, элдэб дамжуулгануудые бэлдэдэг. Энэ ажалынь хэдынэйшье сагта замхадаггүй. Тэдэнэр угсаата арадайнгаа соёл болбосорол, түүхэ намтар, ёhо заншал, үндэhэн хэлэ бүрин бүтэн үлөөхын тула дээшэнь үргэн, эрын гурбан нааданда хабаадагшадые, hээр шаагша, шагай наадагша, буряад хубсаhа оёгшо, дууша, хатарша, уран дархан ба ажалай абьяас-таниие түүрээжэ, арадаа алдаршуулhан хүнүүдээ түүхын хуудаhанда үлөөдэгынь эли бшуу.

Эрхүүгэй гүрэнэй университедэй багша, эрдэмтэн Татьяна Тагаровагай ударидалга доро жюриин гэшүүд мүрысөөнэй урда тээ эльгээгдэhэн олон толилолго, дамжуулгануудые 2 үдэрэй туршада анхаралтайгаар уншаа, хараа, шагнаа.«Хэлэеэ бүрин бүтэн байлгахын тула хэблэлэй үүргэ ехэ. Буряад соёл, ёһо заншал, эхэ хэлэн тухай тон hайн материалнууд «Толон», «Буряад Үнэн», «Долина Кижинги» газетэнүүдэй нюурнуудта гараа», - гэжэ Татьяна Бороевна тэмдэглээ hэн. 

 

You have no rights to post comments