Энэ хадаа нютагай засагай тушаалтай мэргэжэлтэдэй һайндэр мүн. Тэдэнэр «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гэһэн Федеральна хуулиин ёһоор ажалаа ябуулдаг.
   Хүн зондо эгээл дүтын засаг хадаа нютагай засаг зургаан ха юм. Хүдөө һууринай захиргаанда ажаһуугша бүхэн өөр өөрын асуудалнуудтай, баяртайшье, гашуудалтайшье ушарнуудта хандадаг гээшэ. Захиргаанай түлөөлэгшэд хүн бүхэниие шагнаха, асуудалыень шиидхэлсэхэ, зүбшэлсэхэ уялгатай. Иигэжэ нютагайнгаа асуудалнуудые шиидхэхэ шадалтай засагтай ажаһуугшад үглөөдэрэйнгөө үдэртэ бата найдалтай, дорюун, ажана тэнюун ажаһуудаг.
   Дулдаргын аймагай «Тугшан» хүдөө һууринай ажаһуугшад нютагайнгаа засаг зургаанда этигэдэг, захиргаанайнгаа толгойлогшо Надежда Данзановае хүндэлдэг. Надежда Ивановна толгойлогшын тушаалда 2010 онһоо үрэ дүнтэйгөөр ажаллажа байһан, тойрог дотороо мэдээжэ болоһон, дүршэл ехэтэй хүтэлбэрилэгшэ юм. Нёдондо тэрэ «Үбэр Байгалай хизаарай эрхим муниципальна албатан» гэһэн 2-дохи конкурсдо хабаадаһан 19 толгойлогшонорой дунда I һуури эзэлһэн габьяатай.
   Нютагай захиргаанда техническэ ажалшадтаяа суг арбан хүн хүдэлнэ. Хоёр муниципальна албатад – бухгалтер ба гол мэргэжэлтэн, хажуу-гаарнь социальна хүдэлмэрилэгшэ, налогуудаар, сэрэгэй бүридхэл хэдэг, залуушуулай хэрэгүүдээр мэргэжэлтэд ажал ябуулнад.

You have no rights to post comments