Цындыма Нордоповна хуасай омогой Нордобой Цэдэн ба Дондогой Дулмажаб хоёрой гэр бүлэдэ 9 хүүгэдэй 4-дэхинь боложо, 1956 ондо Зүдхэли һууринда түрэһэн юм. Абань – Эсэгын дайнда хабаадагша, эжынь ара талын хүдэлмэрилэгшэ байһан.
   1973 ондо Цындыма эгэшэ нютагайнгаа һургуули дүүргээд, В.Р.Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын институдай экономическа факультедэй оюутан боложо ороод, 1978 ондо түгэсхэһэн. Удаань нютагаа бусажа, Баир Баясхалановтай айл бүлэ болоһон байна. 1981 ондо нүхэрынь һур харбаанай һоригшоор томилогдожо, гэр бүлөөрөө Алхана зөөжэ ошоо. Эндэ Цындыма Нордоповна хүүгэдэй сэсэрлигтэ мэргэжэлээрээ хүдэлжэ эхилһэн. Алхана нютагта 6 жэл ажаһуугаад, 1986 ондо Амидхааша зөөжэ ерээ. Тиигэжэ Цындыма Нордоповна Агын агроремтехпредприятиин автопаркда диспетчерээр ажалда ороһон юм. Баир нүхэрынь түрэл буряад хэлэндээ бэрхэ байжа, Агын тойрогой радиовещанида корреспондентээр уригдаад, хожомынь «Сагай амисхал» гэһэн буряад дамжуулгын редактораар томилогдоо. Цындыма эгэшэ 1998 ондо Амидхаашын захиргаанай мэргэжэлтэн болоһон. Олон жэлдэ эндэ хүдэлжэ, баян дүй дүршэлтэй боложо, 2009-2014 онуудта Амидхааша һууринай захиргаанай толгойлогшо ябаа. Тэрэ «Үбэр Байгалай хизаарай габьяата муниципальна албатан» гэһэн нэрэ зэргэдэ, «Гордость Забайкальского края» гэһэн тэмдэгтэ хүртэнхэй.
   Баир ба Цындыма Баясхалановтан дүрбэн хүүгэдтэй. Тэдэ үхибүүдэйнгээ хүмүүжэлдэ тусгаар анхарал хандуулдаг. «Хүүгэднай булта номдоо оролдосотой, һургуулиингаа элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха ехэ дуратай байһан. Бидэ өөһэдөө тэрэнииень дэмжэжэ, гэртэхинэй суглаан нэгэшье алгадангүй, заабол ябаха гэжэ оролдодог байгаабди», - гэжэ Цындыма Нордоповна хөөрэнэ. Үнэхөөрөөшье, хүүгэдынь мүнөө булта эрдэм һургуулитай, талаан бэлигтэй, ажалдаа амжалтатайнууд. Басагадынь: Бальжима Алакчинова – Агын тойрогой Захиргаанай үндэһэн соёл хүгжөөлгын таһагай консультант, Баира Лубсандашиева – олон жэлэй туршада Амидхааша нютагай «Номин» хүүгэдэй сэсэрлигтэ амжалтатай хүдэлһэн, Суржана Баясхаланова – Москва хотодо «СИБУР» гэһэн нефтегазохимическэ кампаниин уласхоорондын бизнес хүгжөөлгын ахамад эксперт, Баясхаланов Жигжит хүбүүниинь – буряадай суута дархан, уран барималша, ювелир,буряад эритэ зэмсэг бүтээгшэдэй уласхоорондын нэгэдэл байгуулагша, Россиин Уран зураашадай холбооной болон Италиин эритэ зэмсэг бүтээгшэдэй Гильдиин гэшүүн, Италиин Бергамо хотын «Каррара» гэһэн уран урлалай академиин оюутан.
   «Ямар аргаар хүүгэдээ хүмүүжүүлһэн байхадатнай, мүнөө булта урагшатай ябана гээшэб?» – гэжэ һурахада, Цындыма Нордоповна иигэжэ харюусана: «Нэн түрүүн хүүгэдтээ багаһаань арадайнгаа ёһо заншал сахиха, хүндэ туһатай ябаха гэжэ ойлгуулхань шухала. Хүүгэдэйнгээ түлөө оролдосотой ябаха. Һургуулиин мүрысөөн, али хэмжээ ябуулга болоно гү, бидэ хүүгэдтээ бүхы хэрэгтэй юумыень бэлдээд үгэдэг һэмди. Ехэ басаганайнгаа 1996 ондо Агын тойрогой «Дангина» мүрысөөндэ хабаадахадань, тэрэ хоморой сагта Монголһоо торго асаржа, эгээ гоё дэгэл оюулаа бэлэйбди.
Хүүгэдэй хүмүүжэлдэ эсэгын үүргэ баһал ехэ. Баира басаганайнгаа «Ургы» гэжэ дуу дуулахадань, абань гоёолто болгожо, гартаа барихыень ургы сэсэг хэжэ үгэһэн. Баир ганса гартаа уран бэшэ, хэлэндээшье бэрхэ: шүлэг, багахан рассказ, шог ёгто бэшээд үгэхэдэнь, хүүгэднай тэдэнииень энэ тэрэ хэмжээ ябуулгануудта, мүрысөөндэ хөөрэдэг байгаа. Хүүгэдые эрхимээр хүмүүжүүлхэ гээшэ ехэ ажал, ганса гансаараа бэшэ, аба эжы хоёрой суг хамта хэхэ ажал. Ямар юумэндэ шадабаритайб, юу хэхэ дуратайб гэжэ хүүгэдээ ажаглахань шухала.

Оюна ШАГЖАЕВА.

You have no rights to post comments