Юундэ уншаһан тарни, маани туһалнагүйб?
   «Мүнөөдэр таанадта тарни мааниин эди шэди тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэхэеэ һананаб», - гэһэн үгэнүүдээр Еши Намжил ламхай лекци эхилээ һэн. Маани, али тарни уншажа, абяануу-дые үгүүлхэдээ, хүбшэргэйгөө дорьбуулан, ухаанай, бэеын, хэлэнэй нүгэлнүүдые сэбэрлэхэ аргатайбди. Энээниие ородоор «звуковая йога» гээд хэлэдэг байна.
   Бидэ маани, тарни арга шадал соогоо уншадагбди. Теэд хэрэгнай бүтэсэгүй зандаа, хэһэн ажалнай урагшагүйдэхэ. Юундэ уншаһан тарни, маани туһалнагүйб? Энэ асуудалда Еши Намжил ламхай харюу үгэхэдөө, иигэжэ хэлэнэ: «Бидэ сансарын хүрдэ соо эрьелдэжэ, наһа бараад, ондоо бэе оложо түрэнэбди. Тиигэжэ хэдэн наһа наһалнабди. Наһан бүхэндөө муу ба һайншье үйлэнүүдые хэнэбди. Тиимэһээ уншаһан маани, тарнимнай хүсэгүй байна. Бэеэрээ хэһэн гурбан, ухаанай гурбан ба хэлэнэй дүрбэн нүгэлөө усадхаха хэрэгтэй. Эдэ арбанһаа хэлэнэйнь нүгэлые тон ехээр хэнэбди. Нүгэл хэжэ байһанаа өөһэдөөшье ойлгоногүйбди. Жэшээлбэл, гүрэн түрын ноёд сайдые, дайн дажар, нэгэ аяг ааша гаргаһан хүниие гайхажа буруушааха, тэрээн тухай бултантай хөөрэлдэхэ гэхэ мэтэ. Энэ мэтын хөөрэлдөөнүүд удха ушаргүй, хооһон хөөрэлдөөнүүд болоно. Жэшээнь, дарга тэды сая түхэриг хулуугаа, тэрэнэйнгээ түлөө түрмэдэ хаалгахаяа байна гэһэн мэдээсэл уншаад, тэрэ хүниие шүүмжэлэн, хоротойгоор «болоо, болоо» гэжэ һанаһан мэтэ хөөрэлдэнэбди. Энэ жэшээ дээрэ хараха болоо һаа, түрмэдэ хаалгахаа байһан хүндэ «болоо» гэжэ һанахадаа, мууда хүглэнэ (злорадствовать) ба тэрэ хүнэй ябадалые хөөрэлдэхэдөө, энэмнай хооһон хөөрэлдөөн (пустословие) болоно. Элдэбые хөөрэлдэжэ байхадаа, хэлэн муу үйлын үрэдэ дарагдажа, хүсэгүй болоно. Жэшээлбэл, хүүгэдэй үбдөөд байхада, ямаршье эхэ үхибүүндээ һанаагаа зобожо, үнэн сэдьхэлһээ һайн болохыень шэбшэдэг, хэлэдэг, һанадаг. Теэд үхибүүн үбдэһөөр зандаа. Хэлээрээ хэһэн буян хүрэнэгүй».

   (Үргэлжэлэлынь 24-дэхи дугаарта). 

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments