Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн «Агамни – шамдаа» конкурсдо һурагшад мэдээжэ поэдүүдэй шүлэгүүдые уншаһан байна.

 

Могойтын 1-дэхи һургуулиин һурагша Б.Бальжинимаев.

 

Хэнэй шүлэгүүд бэ гэхэдэ, Ц.Жамбаловай, Ц-Б.Бадмаевай, Ц.Бабуевагай, Ш-Х. Базарсадаевагай, Ц.Цыдыповагай, Б-С.Цыденовэй, Д.Долгоржаповагай ба Д.Жалсараевай, Ч-Р. Намжиловай, Г.Чимитовэй, Ц.Сультимовай, Ц-Д.Дондоковагай, М.Чойбоновой, Р.Чимитовагай г.м.

Жюриин гэшүүн, «Алтаргана-2008, 2010, 2012» фестивальнуудай уран зохёолшодой лауреат, поэтесса Ц.Бабуева хүүгэдтэ иигэжэ хандаба: «Шүлэгүүдые уран һайханаар уншажа, буряад хэлэеэ бурьялуулжа байһан таанарта амаргүй ехэ баяр баясхаланиие хүргэнэбди. Энэ мүрысөөндэ жэл бүри хабаадагшадай тоо олон боложол байна. 1-дэхиһээ 11 дэхи анги болотор һурагшад һайхан видео-харалгатай, үндэһэн буряад хубсаһатаяа дээдэ бэлэдхэлтэйгээр шүлэг уншабат. Дүн согсолжо, һууринуудые гаргахань бэлэн бэшэ байгаа. Багшанарайтнай үдэр бүриин дэмбэрэлтэ ажалай, гэртэхинэйтнай дэмжэлтын үрэ дүнгүүд гарана гээшэ ааб даа. Хаанашье ябаа һаа, гайхангүй, аягүйрхэнгүй, үдэр бүри түрэл хэлэн дээрээ харилсажа, «амар мэндэ!» гэлсэжэ ябыт даа, тиихэдээ хэлэмнай хүгжэхэ лэ...».

 

Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments