Октябриин 24-дэ Агын хүүгэдэй урлалай байшан соо 5-11-дэхи ангинуудай һурагшадай хоорондо «Шагай наадан» нээмэл мүрысөөн үнгэрөө.

 

Шагай нааданай үедэ.

 

Гурбан аймагай 16 һургуулиһаа, Агын ба Могойтын урлалай байшангуудһаа хамта 93 һурагшад хабаадаа. Нээлгын баяр ёһололдо урлалай байшанай кружогуудай хүмүүжэмэлнүүд дуу хатараар сугларагшадые хужарлуулба.

«Хэлэеэ алдаһан арад – арад бэшэ, угаа уһанда хаяһан хүн – хүн бэшэ» гэһэн сэсэн үгын удха ойлгожо, хадуужа абаха саг ерээл даа. Хүн бүхэн, арад бүхэн түрэл хэлэтэй, үндэһэн соёлтой, өөрын тусгаар ёһо заншалтай, үни холын түүхэ домогтой, арадай наадануудтай бшуу. Эдэнэй дунда хэлэн түрүүшын һуури эзэлдэг юм. Арад бүхэнэй, тэрэ тоодо буряад арадай түрэл хэлэн хадаа унтаршагүй мүнхэ гуламта, хэтэ мүнхын түүхэ болонол. Элинсэгүүдэйнгээ элдэб наадануудые наадажа байхадаа, хүүгэд түрэл хэлэндээ түргэн һураха байна.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

 

You have no rights to post comments