MҮРДЭЛГЫН АЖАЛДА...  
   Батор Амагалонович Цыренжабэ мүрдэлгын ажалда 17 жэл зорюулһан байна. 1991 ондо нютагаа бусахадаа, Батор Амагалонович Агын аймагай Дотоодын хэрэгүүдэй таһагай даргаар орожо, наһанай амаралтада гаратараа 8 жэл хүдэлөө. Тиигээд Агын тойрогой юстициин, Агын аймагай судебнэ приставүүдэй таһагай даргаар хамта 9 жэл хүдэлөө. Судебнэ приставүүдэй албанда амжалтатай ажаллаһанайнгаа түлөө «За заслуги» медаляар шагнагдаһан юм.
   «Балей болон Бооржотой сасуулхада, Агада байдал намдуу ааб даа. Тэдэ нютагуудта зонииньшье олон, Балейдэ алта малтадаг олон руднигуудтай, элдэб зэргын бандидууд үйрэлдэхэ. Бооржодо сэрэгэйхид ажаһуугшадһаа олон гэхээр байһан, түмэр харгы дээрэ, Хара-Нуурай шулуун нүүрһэнэй уурхай, Шерловая Гора байгаа ха юм. Сэрэгэйхидэйшье хуули хазагайруулхада, нэн түрүүн маанадые дуудадаг һэн. Гэмэйнь элирүүлэгдэхэдэ, сэрэгэйхидтэ даалгагдадаг. Безречная станцида сэрэгэй прокуратура байгаа. Тиибэшье бараг хүдэлөөлби даа, ажалдаа үнэн сэхэ ябахадаш, хүндэлхэ, хүн гэжэ тоохо», - гэжэ Батор Амагалонович хөөрэнэ. - Тэрэ үедэ гол түлэб хулгай дэлгэрэнги һэн. 1985-1986 онуудта ажабайдалай шэнэдхэн байгуулгын эхиндэ Балей дээрэ банданууд бии болоһон, бүхы тээ хулгай хэдэг, маанад руу граната шэдэдэг саг болоод байгаа. Нэгэ иимэ ушар болоо һэн. Балейһээ холо бэшэ һууринһаа нооһотой авто-унаа үгы болошоо. Тэрэниие мүрдэһөөр, Саһаша абаашагдажа, нэгэ колхоздо тушаагдаһан байна гэжэ элирүүлээбди. Тэдэ түсэбөө дүүргэхэ гэжэ худалдажа абаһан байгаа. Энэ банда Согто-Хангилай магазин, Краснокаменскдашье хулгай хэжэ ябаһаар баригдажа, булта түрмэлэгдөө һэн. Үшөө нэгэ үшар гэхэдэ, бандидуудһаа 32 кг сэбэр бэшэ, холисотой алта хууляар хуряажа абаа һэмди. Анханда хүдэлһэн ажалшадынь хуушан шахтануудай алтанай һудалнуудые малтаһан байгаа. Хэншье маанадые баадхаагүй, өөһэдөө үдэр һүнигүй хүдэлжэ баряа һэмди. Агада бодо малай хулгай мүнөөшье болоһоор ааб даа, 1990-ээд онуудта һүжэрөөд байһан, банданууд баригдажа һуудхараа һэн. Шэнэдхэн байгуулгын үедэ Агада эдеэ хоолой газарнуудта бандидууд дээрмэдэлгэ гаргаха һэдэлгэ хэһэн. Теэд бидэ тэдэниие тойрогой дэбисхэр руу табингүй, ходо хиналта дороо барижа байгаабди. Тииһээр тэдэ тогтоо һэн. Агын аймагай полициин таһагтай холбоотой, мүнөөдэрэйнь ажаябуулга тухай мэдэжэ байдагби. Тэдэ һайнаар ажаллана. Агада намтай ажаллаһан гол хүсэн гэхэдэ, Людмила Бородина, Анатолий Нестеров, Бальжинима Раднанимаев, Цыренжап Мункожаргалов, Михаил Лудупов, Бато Бадмацыренов, Миновасил Курбанов гэгшэд юм. Шэнэ Орловскдо милициин таһаг байһан, тэндэ 30-аад хүн хүдэлдэг һэн, мүнөө – нэгэл участково. Тэндэ милициин таһагай мэдэлдэ тусхай комендатура хүдэлжэ байгаа. Тэдэ колониһоо сүлөөдэ гараһан зониие амяарынь байрада байлгаад, ажал оложо үгэдэг һэн. Энэ хаалтатай, өөрын гуримтай эмхидэ олон жэл даргаар полковник М.Курбанов хүдэлхэдөө, эмхи журамтайгаар баряад байһан, мүнөө болотороо Шэнэ Орловскын ГОК-то аюулгүй байдал хангадаг албандань хүдэлдэг».

You have no rights to post comments