Онон голой эрьедэ Дандар Жаповичтай уулзажа, ажал хэрэгээрнь һонирхоһомнай, тэрэ иигэжэ хөөрэбэ: «Бидэ, бүжэгшэд, дуушад, хүгжэмшэд, «Бабжын нааданда» ерээд байһандаа баяртайбди. Будалан нютагай хүбүүн, театраймнай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, талаан абьяастай Жаргал Жалсановичые дэмжэжэ, энэ ехэ нааданда хабаадажа байна гээшэбди. Жаргалай түрэһэн дайдаяа, нютагаа, домог түүхэтэ газарнуудаа үргэжэ байхадань, ехэ гоё байна.
   «Байгал» театрта хамта 150-яад хүн хүдэлдэг, хатарай бүлгэм, дуушад, арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй оркестр, ятагистнуудай ансамбль. Концерт-наадануудые бэлдэжэ, һара бүхэндэ гастрольдо ябажал байдагбди, бидэндэ жэл соо хэды тоглолто эмхидхэхэб гэһэн түсэб үгтэдэг. Сентябрь һарада бүгэдэ монголшуудай уласхоорондын бүжэгэй конкурсдо Хитад ороной Хүх хото ошохобди. Тэдэ бидэнэй харгы, байра болон эдеэ хоол даажа абана. Жаргал Жалсанович бидэ хоёр 24 хатаршадтаяа ошохобди. Би жюриин гэшүүн болохоб. Удаань зарим артистнарнай Санкт-Петербургда үнгэргэгдэхэ Россиин аяншалагшадай ехэ форумдо хабаадаха. «Байгал» театрнай гүрэн соогоо мэдээжэ болоод, маанадта урилганууд ерэжэ байдаг». 

   БЭЛИГТЭЙ ХҮН АЛИШЬЕ ТАЛААР БЭЛИГТЭЙ
   Эдэ үгэнүүд Дандар Бадлуевта сэхэ хабаатай. Үшөө нэгэ талань гэхэдэ, артистнарай сценическэ хубсаһан дээрэ хүдэлэлгэ. Номер бэлдэжэ байхадаа, ха-таршадай дүрын, костюмуудай эскизүүд тухай бодомжолхо. 2005 ондо «Мода монголов мира» фестивальда хатаршадайнь гоё һайхан костюмууд харагшадай ба жюриин дура сэдьхэл буляагаа һэн. Тиихэдэ Дандар Бадлуев дизайнернуудай уласхоорондын конкурсын түрүүшын лауреат болоо. Концертдэ артистнар үндэһэн буряад хубсаһаяа харуулаа һэн. Хубсаһа зохёохын түлөө арад зоной ажабайдал харуулһан материалнуудые бэдэрхэ, хизаар ороноо шэнжэлэлгээр литература үзэхэ, музейнүүдтэ хандаха г.м. ехэ ажал ябуулагдадаг. Дандар Жаповичай хэлэһээр, номерой амжалтын 50 хуби костюмһаа дулдыдадаг юм. Тэрэ арадай дуунуудые абьяастайгаар дууладаг. Хүгжэмэй суута багша Вячеслав Елбаевта заалгаһан. «Шаргын дуун», «Зулзагана», «Хадын хурса ногоондо» г.м. арадай дуунуудые ирагуу һайханаар татадаг.
   Сагай ошохо бүри түрэл нютагай татаса хүсэтэй болодог. Дандар Жапович тоонтоёо эрьежэл, нютагаархидтаа концерт-наадаяа бэлэглэжэл байдаг. 2014 ондо Далахай дээрэ оло мянган хүнэй хабаадалгатайгаар Буха ноёной тайлган үнгэргэгдөө һэн. Тиихэдэ «Байгал» театр 2 томо зүжэг – «Дух предков», «Блеск Азии» болон гала-концерт харуулһан байна. Онсо бэлигтэй, элшэ хүсөөр дүүрэн, ажалдаа үнэн, дээдэ гарай мэргэжэлтэн, аман зохёолой уласхоорондын болон Буряад Уласай хореографуудай хамтаралнуудай гэшүүн юм. Үшөөшье бодомжо түсэбүүдынь олон. Сольно концерт-наадандаа тоосоходоо, дуушан, хореограф, дизайнер, хатар табидаг мэргэжэлтэнэй болон багшын ажалнуудтаяа Дандар Жапович танилсуулаа һэн. Тэрэ буряад үндэһэн соёл зандань үлөөхэ шухала, элинсэгэйнгээ сэгнэшэгүй баялиг саашанхи үетэндэ дамжуулха хэрэгтэй гэжэ һанаагаа зободог. Энэ ушараар «Байгал» театрта «Уян бэлиг» гэһэн хүүгэдэй хатарай студиин байгуулагдаһаниинь удха шанартай.

You have no rights to post comments