Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Агын тойрогой Жамьян Балданжабоной нэрэмжэтэ уран зохёолой нэгэдэлэй байгуулагдаһаар 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэдэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэһэн байна. Уран зохёолой нэгэдэлэй ойн баярта иимэ ехэ анхарал хандуулагдаа хадаа тойрог дотор уран зохёол хүгжѳѳлгэдэ нилээд түлхисэ үгтэбэ бэзэ гэжэ найдамаар. Энэ этигэл найдал түрүүлһэн хэдэн баримта дээрэ тогтоё.

Балдан Жигжитовэй «Сагаан хүбүүнэй хөөрөөнүүд» гэһэн ном шэнээр хэблэгдэхэнь.

Байгша оной октябрь һарада Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театр Ага нютагаар гастрольдо ябаа бэлэй. Тиихэдэ «Байгалай» артистнар Даба Дашинорбоев Арсалан Санданов хоёртой уулзажа, нютаг хүбүүдэй ажал хэрэгүүдээрнь һонирхобобди.

Мүнөө жэл Агын тойрогой уран зохёолой нэгэдэлэй 70 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, прозаик, драматург, Буряадай арадай уран зохёолшо, Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Доржо Осорович Эрдынеев тухай зураглан хөөрэхэмнай. Намтарыень Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дарма Базарович Дондоков хөөрэжэ үгэбэ.

Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, Ажалай Улаан Тугай орденто Цыренжаб Согшигбоевич Соктоевой нэрэ, хэһэн ажалынь арадтаа алдаршанхай, хэзээдэшье мартагдахагүйнь сохом.