Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Байгша оной октябрь һарада Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театр Ага нютагаар гастрольдо ябаа бэлэй. Тиихэдэ «Байгалай» артистнар Даба Дашинорбоев Арсалан Санданов хоёртой уулзажа, нютаг хүбүүдэй ажал хэрэгүүдээрнь һонирхобобди.

Мүнөө жэл Агын тойрогой уран зохёолой нэгэдэлэй 70 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, прозаик, драматург, Буряадай арадай уран зохёолшо, Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Доржо Осорович Эрдынеев тухай зураглан хөөрэхэмнай. Намтарыень Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дарма Базарович Дондоков хөөрэжэ үгэбэ.

Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, Ажалай Улаан Тугай орденто Цыренжаб Согшигбоевич Соктоевой нэрэ, хэһэн ажалынь арадтаа алдаршанхай, хэзээдэшье мартагдахагүйнь сохом.

Ноябриин 21-дэ Агын соёлой байшан соо Надежда Птушкинагай «Пока она умирала» зохёолоор «Эжыетнай эрьенгээ...» зүжэг табигдаа. Энэ зүжэгтэй танилсуулга Россиин габьяата артистка Должин Тангатовагай ойн баярта дашарамдуулагдаа.

Главный врач Агинской окружной больницы, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края, председатель Собрания представителей Агинского Бурятского округа Цырен Бадмаевич Цыренов стал победителем в номинации «Лучший организатор здравоохранения» 2-го профессионального конкурса «Лучший врач Забайкальского края». Заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории Ц.Б.Цыренов более 20 лет руководит Агинской окружной больницей.