Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Октябриин 24-дэ Агын хүүгэдэй урлалай байшан соо 5-11-дэхи ангинуудай һурагшадай хоорондо «Шагай наадан» нээмэл мүрысөөн үнгэрөө.

Бэлигтэй багшын, һоригшын нэрэ мүнхэлхэ зорилготойгоор Үбэр Аргали нютагтань Цыден Бадмаевай дурасхаалай мүрысөөн үнгэргэгдэдэг болонхой. Үбэр Аргали нютагһаа уг гарбалтай сэтгүүлшэн, тамирай энтузиаст Тимур Ламбаевай, нютагайхидайнь, шабинарайнь, түрэлхидэйнь үүсхэлээр түрүүшын мүрысөөн 2013 ондо эмхидхэгдэһэн. Байгша ондо заншалта болоһон мүрысөөн 2-дохёо үнгэргэгдөө. Мүрысөөндэ шалгарагшад эмхидхэлэй хорооной зүгһөө үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаһан байха юм.

Октябриин 31-дэ К.И.Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуули соо Агын тойрогой уран зохёолой нэгэдэлэй 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Буряад хэлэн: түүхэ ба мүнөө үе» гэһэн регионууд хоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэрөө.

Агын аймагай Һүдэнтын дунда hургуулиин буряад хэлэнэй багша, РФ-гэй ниитэ hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ ба Забайкалиин хизаарай габьяата багша, 11-дэхи ангиин буряад литературын hуралсалай хрестоматиин автор, мүнөө жэл региональна грантда хүртэhэн Мыдыгма Балдановатай Буряад хэлэнэй hарын хэмжээндэ хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэhэтэнэй музей cоо ноябриин 8-да «Магтанабди алдарта уг гарбалаа» гэhэн заншалта үзэсхэлэн нээгдэhэн байна.