Агын Буряадай тойрогой 2017 оной мори урилдаанай хаһын нээлгэдэ Гүнэй нютагай Цокто Бадмаевай агта хүлэгүүд хаба шадалаа һайнаар харуулаа. Залуу фермерэй морид энэ мүрысөөндэ гурбадахи жэлээ хабаадаа юм.

 

Гүнэйнхидэй һориһон Дакар Джет хээр морин 1000 метрэй зайда, 3 наһатай Волга зээрдэ гүүн гол шангай түлөө урилдаанда, Фалько Джет хээр морин (эзэниинь Тари нютагай Эрдэни Сагаев) 1800 метрэй зайда шангай 2-дохи һууринуудые эзэлээ һэн. Шуһа һайтай, залуу Эркюль Пуаро халзан хээр азаргань бэеэ хүсэһэн моридой дунда 3-дахи ерээ. Иигэжэ мүрысөөндэ Ц.Бадмаевай асарһан 5 моринойнь 4-иинь шангуудта хүртэбэ гээшэ.

Хараха янзада нарин нягта, харилсахада, үсөөн үгэтэй, 33 наһатай, харгана угай Цокто Жамьянович иигэжэ хөөрөө һэн: «Анхан Гүнэй нютаг һайн хурдан хүлэгүүдтэй байһан. Нэгэ үеэр,1990 гаран онуудаар энэ хэрэг бага зэргэ хойшоо гараа һэн. Мүнөө адуугаа шэнээр һэргээжэ байнабди.

 

Дэлгэрэнгыгээр 23-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments