Октябриин 26-ай үдэр Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай!» гэһэн тойрогой мүрысѳѳн Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Забайкалиин хизаарай номой санда үнгэрбэ.

 

Могойтын нэгэдэхи дунда һургуулиин һурагшад.

 

Буряад хэлэ эршэмтэйгээр (интенсивное обучение) үзэдэг хүүгэдэй хоорондо мүрысөө энэ номой сангай шэнжэлэлгын таһагай ажалтад эмхидхэбэ. Тус мүрысөөн «Манай нютагай уран зохёолшо», «Таабари тааха – ухаагаа һоноржуулха», «Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!», «Ага нютагаймнай түүхэ» гэһэн дүрбэн шатаһаа бүридөө.

Түрэл буряад хэлэн дээрээ орон нютагаа магтаһан шүлэгүүдые үхибүүд сэдьхэл хүдэлгэмөөр, уран һайханаар уншаба, дуунуудые гүйсэдхэбэ. «Ага нютагаймнай түүхэ» гэһэн асуудалта наадан Агын Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан байба. Тус нааданда үхибүүд Агын тойрогой дурасхаалта газарнуудые, уран зохёолшодые, Ажалай Геройнуудые нэрлэжэ, һайн мэдэсэ харуулба. Заншалта урилдаануудта мүнөө жэл «Таабари тааха – ухаагаа һоноржуулха» гэһэн шэнэ шата оруулагдажа, һурагшадай ухаан бодолоо гүйлгэхэ шадабарида ехэ нүлөө үзүүлжэ, һурагша болон багша бүхэнэй һонирхол татаһан байна.

 

Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments