Иимэ нэрэтэй, гүнзэгы удхатай ном мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын «НоваПринт» хэблэлдэ «нара» хараһан байна. Эблүүлэн зохёогшонь - Ушарбай нютагһаа гарбалтай, сагаангууд угай Намжилма Бальжинимаева. Тэрэ үнэр арьбан Нанзадай Бальжинимын гэр бүлэдэ 1946 ондо түрэһэн, 11 үринэрэй ехэнь болоно.

 

Н.Бальжинимаева одхон Бальжинима хүбүүнтэеэ.

 

Намжилма Бальжинимаева дүрбэн жэлэй саана «Мүнгэн тобшо 3Д» (Серебряное сказание) гэhэн сайт байгуулжа, 2015-2016 онуудта буряадуудай ёhо заншалда, үндэhэн хэлэндэ хабаатай интернет-мүрысөө эмхидхээ hэн. Энэ конкурсдо 2 жэлэй туршада 200 үхибүүд хабаадажа, уг гарбал, түрэл түтим тухайгаа зохёол буряадаар, ородооршье бэшэжэ, угайнгаа бэшэг шэнжэлһэн, түүхэ намтар, домог хөөрэһэн, угай һарбаалжа, һүлдэ тэмдэг зураһан, фото-зурагуудые ба видео-буулгабаринуудые эльгээһэн байна. Намжилма Нанзатовна бэшэгүүдэй үзэгэй алдуу заһаа, зарим зохёол буряад хэлэн дээрэ оршуулаа. Тиихэдээ удхын, хэлэнэйнь ойро хүрэнгүй, hурагшадай зохёол ондоо болгоогүй. «Редакторай бүхы бэшэлгэ өөрынхеэрээ заһажа байгаа һаань, толилолго һонигүй, нэгэ гар болошохо, жэшээнь, Эрхүүгэй угай баялиг тэрэл ёhоороо үлэг лэ, нютаг юумэн өөрын шэнжэтэй байха ёһотой», - гэжэ ном зохёогшо Н.Бальжинимаева намда хэлээ һэн.

Оролто үгэ соогоо автор иигэжэ бэшэнэ: «Арад түмэнэй түүхэ уг гарбалай унгиhаа эхи абана, угай hарбаалжа түүхын гүн руу абаашана, үхибүүд уг гарбалаа шэнжэлхэдээ, өөрынгөө элинсэг хулинсагай ажабайдал мэдэхэ болоно, мүнөө мэндэ байhан түрэл гаралтаяа танилсана, нютаг нугаяа, эхэ байгаалияа гамнажа, хайрлажа hурана, эхэ хэлэндээ эльгэтэй, буряад арад түмэнэй үри садан гээшэб гэhэн мэдэрэлтэй хүн болоно». Хоёр жэлэй туршада хэhэн ажалайнгаа дүн гаргажа, 87 үхибүүдэй эрхим зохёолнуудые энэ ном соо суглуулаад, хэблэлдэ гаргаабди.

 

Дэлгэрэнгыгээр 47-дохи дугаарта

You have no rights to post comments