Декабриин 2-то Дулдаргын аймагай Үзѳѳн нютагай соёлой шэнэ байшан соо тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан буряад заншалта наадануудаар – һээр шаалгаар болон шагай наадаар Агын Буряадай тойрогой нээмэл мүрысѳѳнүүд эмхидхэгдэбэ.

Дулдаргын аймагай Үзөөн нютагай 2004 оной хүбүүн, 7-дохи ангиин һурагша Александр Дашинимаев абарга һээршэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, олониие баясуулба, гайхуулба.

 Сагаалганай урда тээ үнгэрһэн бимбын үдэр Ага найман эсэгын ба бэшэшье угай хүбүүд тойрогойнгоо һээр шаалгаар эгээл ехэ мүрысөөндэ хаба шадалаа туршалсан, олониие баясуулба, жэнхэни нааданда сугларагшад сэдьхэлээ тэниилгэжэ, һүр һүлдэеэ үргэбэ.

 

Шэнэхээн нютагай Зүүн hомоной долоод угай Заяатын Ураншэмэг «Наян Наваа» аман зохёолой бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ юм. 

   Мартын 2-то Ага тосхоной соёлой байшан соо хүлөө табихаар газар үгы гэхээр зон сугларба. Иимэ олон зоной анхарал Сагаалганда зорюулагдаһан Бүгэдэ буряадай “Толон” һониной шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар Агын Буряадай тойрогой 4-дэхи мүрысөөн татаа.