Тэрэ сагта эмшэд үсөөдэхэ, тиихэдэнь Анна Васильевна терапевтын, педиатрай, акушер-гинекологой, хирургын ажал адлихан хэдэг hэн. Тэрэ сагта Агын аймагай больницада Лэксэк Жабэ хүдэлжэ байгаа.

   1941 оной июлиин 19-дэ Анна Васильевна Улаан Армида татагдажа, 110-дахи госпитальдо хирургиин таhагай ординатораар хүдэлөө. 1942 оной апрель hарада Армиhаа сүлөөлэгдэжэ, Ага нютаг хүдэлхэеэ ерэhэн юм. Тэрэ сагта ахамад врач Бато Эрдынеевич Эрдынеев, эхэнэрнүүдэй ба хүүгэдэй үбшэлгын таhагые даагша Матрёна Григорьевна Клименко хүдэлжэ байгаа.

   Агын тойрогой больницада хирургиин таhагай hуури табигшад Э.Б.Эрдынеев, А.В.Двоеглазова, С.Х.Серазетдинов гэгшэд болоно. 1948 ондо тойрогой больницада 15 үбшэнтэдые хэбтүүлхэ аргатай хирургиин таhаг бии болоhон, тэрэ таhагые даагшаар Анна Васильевна Двоеглазова томилогдоhон юм. Тэрэ гэнтын аюулда орожо, үе мүсөө гэмтээһэн зондо туhалдаг болон гэртээ хэбтэhэн үбшэнтэдтэ ябажа, тэдэниие аргалдаг ажалтай байгаа.

   Аргаахан саг ошожо, дайнай hүүлээр хүндэ хүшэр үенүүд байбашье, аймагай ба тойрогой больницануудта хирург мэргэжэлтэй ажал хэхэ залуу эмшэд ерэжэл байгаа. 1950 оной баримтаар, Агын тойрогой больницада 123 операци хэгдэhэн байна. Тиихэдээ эфирнэ наркоз доро операцинуудые хэжэ эхилhэн түүхэтэй, хүнhөө шуhа абажа, үбшэнтэндэ хэрэглэдэг болоо. Тэрэ сагта хирургиин таhаг бүхы хэрэгсэлнүүдээр хангагданги, олон ажалтадтай, хүсэндөө орожо байhан байна. Хэдэн жэлэй хугасаа соо хирург Анна Васильевнагай хажууда эмнэлгын сестранууд Н.А.Панова, С.А.Комарова, Д.М.Золотуева, К.Н.Баранова гэгшэд ажалдаа үнэн сэхээр хүдэлжэ ябаhан. 1951 ондо Владимир Исаакович Колтун, Алексей Дмитриевич Рябых врач-хирургнууд ерэжэ, Анна Васильевнагай ударидалга доро ажаллажа, дүй дүршэл мүлин абаһан юм.

   Иван Жалмаевай дурсалгаhаа: «Минии хуби заяанда Анна Васильевна ехэ нүлөө үзүүлһэн. Юуб гэхэдэ, хирург ажалаймни үргэн харгыда Анна Васильевна түрүүшын hургаал, заабаринуудые харуулжа, хэлэжэ үгэhэн юм. Сугтаа хэдэн жэл хүдэлжэ, ажалай талаар адаглажа байхадаа, энэ жаахан бэетэй hамган хаанаhаа иимэ ехэ хүсэ шадалтай гээшэб гэжэ досоогоо hанадаг hэнби. Анна Васильевнагай дуратай үгэнүүдынь «Намжар байха! Һайн байха!». (Всё хорошо! Всё замечательно!)

   1970-1971 онуудта хирургиин таhагта 450-525 үбшэнтэд бэеэ аргалуулжа гараhан байна. Операци хүүлэhэн зоной тоо 280-да хүрэнэ.

   Анна Васильевна Двоеглазова ба Николай Лаврентьевич Размахнин хоёр гэр бүлэ боложо, гурбан хүүгэдые үндылгэhэн.

   Анна Васильевна үнэн сэхэ зантай, ажалдаашье үнэн сэхэ, зүрхэтэй хүн байhан. Хирургаар хүдэлхэ гээшэ хүндэ ажал юм, жаахан бэетэй, доро зүрхэтэй, гурбан хүүгэдэй эжы, Николай Размахнинай нүхэр – эгээл хүндэ хүшэр үенүүдтэ хирургиин таhагай эхи табижа шадаhан байна.

   Хэдэн олон хүнэй ами наhа абараа, зондо туhалаа, тэрэнэйнь түлөө hайхан үгөөр хэлэжэ үдэшэдэг байhаниинь лабтай. Ураалай газарhаа эхи абажа үндыhэн, аза жаргалаа Агын тала дайдада олоhон басагые Николай нүхэрынь бүхы наhаяа хайрлажа, дүмэжэ ябаhан: эдеэгээ шанаха, угаабари хэхэ, огород тариха г.м.

   Анна Васильевнагай hүүлшын характеристикэ соонь иигэжэ бэшээтэй байдаг: «А.В.Двоеглазова ажалайнгаа талаар гүнзэгы дүршэлтэй болоhон хүн юм. Гинекологиин, костно-пластическа операцинуудые hайн үрэ дүнтэйгөөр үнгэргэдэг. Үбшэнтэдынь операциин hүүлээр хүнгэнөөр тэнхээ ородог, энэ болбол бэрхэ хирургын ажал мүн. Ажалдаа яб-таб, нарин нягта, бэрхэ, үдэр, hүнишье ажалаа ябуулдаг». Энэ характеристикын үгэнүүд Анна Васильевнагай үнэхөөрөө бэрхэ хирург байhыень гэршэлнэ. Хэдэн жэлэй хугасаада оролдожо, бии шадалаараа ажал хэhэнэйнь түлөө гүрэн түрэ Анна Васильевна Двоеглазовада «СССР-эй элүүрые хамгаалгын эрхим», «РСФСР-эй габьята врач», «Ажалай ба дайнай ветеран», «Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн» гэhэн нэрэ зэргэнүүдые олгоһон. Олон тоото медальнуудаар шагнаhан. Анна Двоеглазова Агын аймагай зүблэлэй депутат ябаһан.

   Категория: Элүүр энхэ.

   Автор: Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments