Чесногой 2-3 шүдэхэнүүдые низалжа бутаргаад, нэгэ томо халбага зүгын бал нэмэжэ худхаад, дээрэhээнь халуун hү юулээд, 2-3 минутын туршада байлгаха.
Удаань тэрээнээ үшөө дахин hайнаар худхажа, халуунаар ууха хэрэгтэй.
Чеснок, зүгын бал, һүн - эдэ гурбаниие сугтань гү, али ами аминдань хэрэглэжэ, элдэб олон үбшэнэй аргада хэрэглэдэг.

You have no rights to post comments