Агын аймагай Шулуутай нютаг моридые тэжээхэ, мордожо унаха дуратай зоноор холо ойгуур суурхадаг гээшэ.

 

Б.Базаргуруев.

 

Анхан энэ нютагай хамтын ажахы олон адууhатай, азаргатай байhан. Оршон сагта таряашанай-фермерскэ ажахынууд даашадаа олон моридые үсхэбэрилдэг, тэрэ тоодо гүйгөөшэдые бэлдэдэг юм. Базар Будажапович Базаргуруев хадаа элитэ тамиршан, бэлигтэй барилдаашан гэжэ тойрогой хүн бүхэн мэдэхэ байха. Тэрэ багаһаа барилдахын хажуугаар мори унажа гүйлгэхэ дуратай байһан юм. Мори урилдаанай мүрысөөнүүдтэ оло дахин урилдаанай урда заха барижа ябаһан. Базар Базаргуруев адуушан болонхой. Тэрэ бууса дээрээ адуун hүрэг үсхэбэрилдэг «Хула» гэһэннээмэл бүлгэм байгуулһан байна. Забайкалиин үүлтэрэй моридые харадаг. Мүнөө үедэ 166 мори, тэрэ тоодо 56 гүү ба хэдэн азарга тэжээдэг байна. Адуушан мориёо унажа, үдэр бүри бэлшээридэ туудаг. Адуушанай тэмдэглэhээр, адуун һүрэгөө харууhан доро байлгадаг, холо табидаггүй. Азаргануудынь hүрэгөө дахуулан ябадаг. Адуушанай буусада гүүнүүдынь энэ хабар 75 унага түл үгэһэн байгаа бшуу. Адуун һүрэгэй дунда олон гүйгөөшэд бии. Суута Каскад, Хула хүлэгүүдынь тойрогой мори урилдаануудта түрүүлжэ, нэгэтэ бэшэ соло дуудуулһан. Адуушан өөрөөшье шодоог боложо, мори хатаруулдаг гээшэ. Хожомоо адуун бууса дээрээ нютагай үүлтэрэй моридые үсхэбэрилдэг репродуктор нээхэ хүсэлэнтэй.

 

 

You have no rights to post comments