Догой нютагай элдин тала дайдаар таряашанай-фермерскэ, үмсын хамhабариин ажахынууд буусаяа түхеэржэ, олзын хэрэг эрхилжэ, табан хушуун мал үсхэбэрилнэ.

Бато Цыбикович Цырендоржиев гэр бүлөөрөө фермернүүд юм. Фермерэй бүлэ 2011 ондо үмсын хамһабариин ажахы байгуулха гэжэ шиидээд, Эбигээлтэ гэжэ хүдөө газарта бууса түхеэрһэн байна. Түрүүшын үедэ малынь үсөөн байгаа, тииһээр үдэжэ эхилхэдэнь, ажахыгаа үргэдхөө. Тиин 2014 оной намар таряашанай-фермерскэ ажахын нэрэ зэргэтэй боложо, ажалаа үргэнөөр ябуулжа эхилээ.

Бато Цыбикович ажахынгаа байдал тушаа иигэжэ хөөрэнэ: «Хүдөө газарта олон жэлдэ ажаһуухадаа, мал ажаллаха, тэжээхэ талаар ажалай баян дүршэлтэй болоһон байнабди. Хүдөөгэй бэлэн бэшэ ажал өөһэдынгөө хүсөөр бүтээдэг һэмди. Түрүүшын жэлнүүдтэ хүндэхэн байгаа. Мүнөө засаг зургаанай дэмжэлтын аша туһаар ажалнай оньһожоруулагдамал болонхой бшуу».

Бато Цыбикович гэр бүлын фермернүүдые дэмжэхэ тухай хизаарай программада орожо, ажахынгаа байдал үргэдхэжэ, мал, техникэ худалдан абаа. Мүнөө жэл тойрогой фермернүүдэй дунда эрхим боложо, грантда хүртөө. Гүрэнһөө 6 сая түхэриг ороо, өөһэдын нэмэри 4 сая нэмэжэ, хамта 10 сая түхэригөөр ажахыгаа үргэдхэжэ эхилхэдээ, мал үсхэбэрилгэдэ анхаралаа хандуулаа. Малайнгаа шуhа hэлгүүлхэ гэжэ үүлтэртэ мал худалдажа абаһан гээшэ. Богонихон болзор соо гахай, эбэртэ бодо малынь олон болоо hэн. Трактор техникэнь улам һайжараа. Үбһэ сабшалгада хэрэглэдэг прессподборщик, тармуур, 3 «Беларусь», 1 хитад үйлэдбэриин тракторнуудые абажа, ажалаа хүнгэдхөө. Фермерэй хэлэһээр, хамтын ажахытаяа бэе бэеэ дэмжэхэ, туһалха гэжэ оролдодог. Трактор техникэнүүдээ үгэлсэжэ, абалсажа, ажалаа хэдэг гуримтай. Хамтын хүсөөр ажал урматай бүтэдэг байна. Фермер ажахыдаа хамһалсадаг, ехэ туһа хүргэдэг гээшэ. Цырендоржиевтанай бүлэ үнгэрэгшэ зун хапууста, хартаабха ургуулаа. Арба гаран тонно хапууста хуряажа абаһан байна. Пятницын үдэр Могойтодо эмхидхэгдэдэг эдеэ хоолой худалдаанай яармагта хапуустаяа наймаалдаг юм.

Эбигээлтэдээ худагтай, намарай сагта малдаа эдюулхэ хоол эрхимээр нөөсэлһэн. Зундаа ба намартаа хүршэ «Победа», «Ушарбай» ажахынуудай сабшаланда үбһэ унагаажа, малай хоолтой болоо һэн. Хуһамаг соонь 350 килограммай 600 гаран рулонтой малай хоол, хажуугаарнь һолоомон оруулагданхай. Малынь намартаа зандаа заһараа, тобир тарган. Тиихэдэ ажахынгаа дааша дээрэ забайкалиин нарин нооһото үүлтэрэй 320 хони, һүтэй, мяхалиг үүлтэрэй 150 үнеэ үсхэбэрилжэ, үйлэдбэрииень тушаажа, олзо оршо олохо арга бэдэрнэд. Эбэртэ бодо мал дээрээ симментал үүлтэрэй 30 буруу худалдажа абаад, үүлтэрыень һайжаруулха зорилготой бшуу. Хожомоо һү һаалиин фермэ байгуулха хүсэлэнтэй. Малай томо байра барижа дүүргээ. Гахай, адуун һүрэг баридаг. Табин гектар газарта хорёолоотой талмай бии. Ерэхэ жэл тэндээ орооһото культура тарихаар түсэблэнэ.

 

You have no rights to post comments