Һүүлэй жэлнүүдтэ «Сагаан-Уула» ажахыда залуу малшад орожо, ниитын ба үмсыншье мал арьбадхаха зорилготойгоор буусануудые түхеэрнэ.

Сагаан-Уулын 35 наһатай Зоригто Бадмаев аба эжынгээ залуу наһанһаа харууһалжа ябаһан мал даажа, Холбоолжын нуур шадар нэмжыдэг Ута Хүнды гэжэ газарта гэр бүлөөрөө түбхинэнхэй. Аба эжынгээ хажууда туһамаршанаар хүдэлжэ, ажахыдань хамһалсажа, ажалай дүршэлтэй болоһон ха. Зоригто Бадмаев Батомунко абынгаа наһанай амаралтада гарахада, буусын эзэн болоо һэн. Буусадаа дал ба бусад байрануудые барижа, байдалаа бэхижүүлһэн байна. Холбоолжын нуурай хажуугаар ажахын буруунуудые адуулжа, булагай уһаар ундалуулжа, олошоруулһан. Жэл бүхэндэ ажахын хүтэлбэри малыень ондоо буусануудаар тараадаг байһан. «Буруунууднай үбэлжөөд, хашараг, үнеэд боложо, үдэхэеэ ондоо тээгүүр тараагдадаг һэн», - гэжэ З.Бадмаев хөөрэнэ. Малшан мал үсхэбэрилгэдэ онсо анхаралаа хандуулдаг. Далай хорёо соо ба газаагуурньшье олон эбэртэ бодо мал ябана. Малайнгаа шуһа холижо, үүлтэрыень һайжаруулха зорилго табиһан байна. Зоригто Бадмаевай хэлэһээр, Буряад оронһоо симментал үүлтэрэй буруунуудые абаа. Удангүй Холбоолжын нуурай ута хүндын тала дайдын бэлшэжэ ябаһан эбэртэ бодо малаар бүрхөөгдэхэнь лабтай.

Олон мал тэжээхын тула һайн хоол хэрэгтэй гэжэ эли. Байгша ондо Сагаан-Уулын газар дайда ганда дайрагдажа шатаһан байба. Тиибэшье малшанай бүлэ нютаг дээрээ үбэлжэлгэдэ хүрэхэ үбһэ хуряагаа. Үбһэнэй хажуугаар зелёнко абажа, малдаа эдюулнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, Зоригто Бадмаевай буусада 102 толгой эбэртэ бодо мал, тэрэ тоодо 49 үнеэн харууһалагдана. Зоригто Бадмаевай мэдүүлһээр, тэдэнэй буусада март һараһаа малай түрэлгэ эхилдэг болзортой. Ерээдүйдэ үүлтэр һайтай үнеэдые олоор үсхэбэрилжэ, ажахыгаа улам үргэдхэхэ зорилготой. Һаадаг үнеэдээ үшөө олошоруулха хараа зорилготой. Үнгэрэгшэ хабар 100 үнеэнһээ дунда зэргээр 96 толгой тугал абаһан байна. Абаһан түлөө бүрин бүтэн үлөөжэ, ажахын табиһан түсэб үлүүлэн дүүргэһэн. «Yсөөн мал хараад байhанай ашагүй. Малаа хаража, тэрэнээ hайнаар ажаллажа, үйлэдбэрииень наймаалжа, мүнгэтэй ба амандаа хэхэ хоолтой байхань эгээл сэнтэй», - гэжэ тойрогой эрхим малшан Зоригто Бадмаев батална. Малынь биркэ, тэмдэгүүдтэй болонхой. Малда намарай тарилганууд хэгдэнхэй. Малшадай урманда ута намар боложо, ажалаа хэжэ үрдинэ. Далынь дулаалагданхай, дэбидхэр оруулаатай.

 

You have no rights to post comments