Цыбиковтэн түрэл ажахынгаа мал арьбажуулжа, олон жэлдэ амжалтатай хүдэлжэ, ажахынгаа урдаа хараха малшад ябаһан. Мүнөө тэдэнэр Агын гол шадар оршодог Үбэр Бүлюутэ гэжэ газарта үмсынгөө мал үсхэбэрилнэ. Буусын эзэн Цырендоржо Цыбиковэй хэлэhээр, хүдөөгэй намарай ажалнууд түгэсэжэ, үбэлжэлгын бэлэгүйе ядамаргүй дабаха дүүрэн найдалтай байна. Малшад үбэлэй ба хабарай сагта малда эдюулхэ хоол дүүрэн нөөсэлжэ, хорёо руугаа оруулhан. Хэнэйшье мэдэһээр, үнгэрэгшэ зун бороотой байжа, Агын тала дайдаар ногоон һайнаар ургаа бшуу. Дүй дүршэлтэй малшадай гэр бүлэ үбhэеэ өөhэдынгөө хүсөөр абадаг гуримтай.

Ц.Цыбиков. Даши ДАРМАЕВАЙ фото-зурагууд.

Малынь Агын гол шадархи нуга сабшалангуудаар, хойто хадын гүбээгээр шэмэ шүүһэтэй ногоо эдижэ, тобир тарган байдаг. Голой бургааһан соогуур хагдан һайн. Малшанай бүлэ трактор техникээр хангаатай. Амаралтын үедэ хүүгэдынь ерэжэ, аба эжыдээ хамhалсадаг гуримтай. Малай үбэлжэхэ хашаартай, тэрэнь дулаалаатай. Зундаа, намартаа үнеэдээ һаажа, һү бүлэжэ, зөөхэй, ээзгэй Орловск тосхон абаашажа наймаалдаг. Жэлэй дүрбэн сагта малынь уһаар ядалдадаггүй. Газаагаа худагтай, арба гаран метр гүнзэгыһөө сэбэр уһан гарадаг. Мүнөө, газаа үшөөл дулаан байхада, үхэрнүүд голhоо уhална.
Цыбиковтэн үмсэ болохын урда тээ ажахынгаа һубай хонидые түрүүн хараа, удаань эхэ хонидые абажа, тобир тарганаар ондо оруулжа, баян түл абадаг байһан. Зууһаа зуу гаран хурьга абажа, «Победа» ажахын эрхим хонишодой нэгэн ябаа. Табан жэлэй саада тээ үмсэ болоһон байна. Үбэр Бүлюутын буусадань малшан Дамбын Сандан ажахынгаа бүмбэр сагаан хонин һүрэг арьбажуулһан. Һүүлдэ Цэжэбэй Мижит мал харууһалдаг байгаа. Тиигэжэ үни сагһаа ажахын малшадай мал харууһалдаг нангин газарта Цыбиковтэн ажал эрхилнэ.
Тэдэнэр 3 үри хүүгэдтэй. Хоёр хүбүүдынь сэрэгтэ контрактаар алба хаадаг. Могойто тосхондо дүтэ оршодог тула эдеэ хоолоо, шэнгэн түлишэеэ тэндэhээ шэрэдэг заншалтай. Буусын эзэд хүдөө нютагта наhаараа ажал хэжэ, ямаршье хүндэ хүшэр бэрхэшээлнүүдhээ гэдэргээ сухаряагүй, урма зоригоо алдаагүй, ажалаа бүтээжэл ябана. Цырендоржо Цыбиков сүлөө сагтаа һээр шааха дуратай. Ага-Хангилайнгаа можо түлөөлжэ, өөрын наһанай бүлэгтэ «Толон» һониной шанда хүртэһэн байна.

You have no rights to post comments